ACOMPANYAMENT EN EL PROCÉS DOL – 15 hores

OBJECTIUS GENERALS: 

 • Identificar les característiques d’un procés de dol i distingir les eines necessàries per acompanyar les persones que l’estan vivint.

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 1. Identificar què és una pèrdua, els tipus que hi poden haver i les etapes del procés del dol.
 2. Identificar diferents cultures i la seva concepció sobre la mort i el dol.
 3. Analitzar les necessitats de la persona en procés de dol.
 4. Identificar eines per acompanyar el procés de dol, sent capaç de gestionar alhora les pròpies emocions.


CONTINGUTS:

DIA 1

3 HORES

Módul 1: IDENTIFICACIO I IMPORTÀNCIA D’UNA PÈRDUA

3 HORES

 • Enumeració i anàlisi dels tipus de pèrdues: Pèrdua de persones estimades i pèrdues d’abstraccions equivalents
 • Distinció de les etapes d’un procés de dol
  • Fase de xoc, embotament o “anestèsia emocional”
  • Fase de “protesta o ràbia per la pèrdua”, també anomenada fase d’”anhel”

Descans de 15 minuts

Fase de desesperació i/o desorganització

 • Fase de més o menys grau de reorganització

DIA 2

3 HORES

Módul 2: IDENTIFICACIÓ DEL DOL COM UN PROCÉS

3  HORES

 • Identificació de diferents cultures
 • Societats occidentals de tipus individualista i societats orientals de tipus col·lectivista
 • Distinció de conceptes relatius al dol en els diferents tipus de societats

Descans de 15 minuts

 • El concepte de mort i el treball de dol
 • Possibles elements rituals, creences espirituals o religioses

DIA 3

3 HORES

Módul 3: IDENTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS DE LA PERSONA QUE ESTÀ VIVIENT UN PROCÉS DE DOL

3 HORES

            • Espai d’escolta per expressar idees i sentiments

            • Rituals

            • Examinació de la nova situació i maneres d’enfrontar-la

            • Acceptació de la pèrdua i reconstrucció de la identitat

                Descans de 15 minuts

            • Restabliment dels projectes vitals, vincles familiars i socials

            • El treball de dol

DIA 4

3 HORES

Módul 4: IDENTIFICIACIÓ D’EINES PER ACOMAPNAYR LA PERSONA EN PROCÉS DE DOL

3 HORES

 • L´espai d´escolta neutra
 • Ritmes de recuperació del dol
 • Preguntes obertes
 • Conceptualització de les emocions en paraules
 • Reconeixement de la singularitat de cada persona per treballar el dol
 • El passatge de la situació ideal a la situació real

Descans 15 minuts

 • Xarxa de suport familiar i social
 • Expressió de les creences espirituals o religioses
 • Recursos d’acompanyament psicològic o farmacèutic

DIA 5

3 HORES

Módul 4: ANÀLISI DELS ASPECTES VITALS DE LA PERSONA ACOMPANYADA

3 HORES

 • Capacitat psíquica per a l’elaboració de successos traumàtics
 • La significació de la pèrdua i situacions en què es va produir la pèrdua
 • Els factors culturals
 • Grau d’integració psicosocial
 • Temps de recuperació
 • Enumeració dels diferents tipus d’emocions: Emocions negatives, positives, ambigües, socials i estètiques

Descans 15 minuts

 • Identificació d’eines de la persona professional per acompanyar
 • Gestionar les pròpies emocions. El treball en xarxa amb altres persones professionals
 • Manteniment d’una «distància òptima» i d’una actitud de cautela a l’escolta
 • Espai d’escolta o acompanyament psicològic

METODOLOGIA:

La metodologia de la part teòrica integra un conjunt de mètodes que estan orientats cap a la transmissió del saber  (adquisició de coneixements) i el saber fer (adquisició d’habilitats i d’experiència)

Així doncs, utilitzarem el mètode expositiu participatiu per transferir als alumnes els continguts teòrics del curs, i incorporarem espais per a la participació i la intervenció de l’estudiant mitjançant activitats de curta durada a l’aula, com per exemple: preguntes directes, exposicions dels estudiants sobre diversos temes, etc..

També farem servir  el mètode demostratiu, l’alumnat a través d’exemples pràctics imitarà la tasca realitzada pels docents o persona experta. Aquesta part més teòrica es reforça amb  l’ús de les noves tecnologies aplicades a l’aula: presentacions, vídeos, visites a pàgines web, demos virtuals,etc.

En la part pràctica, la metodologia serà expositiva i demostrativa. El/la formador/a proposarà exercicis pràctics, perquè siguin resolts per grups de treball. En finalitzar la pràctica es realitzarà una exposició comuna, durant la qual l’alumnat pot sol•licitar aclariments. El personal docent resumirà les conclusions.

ACTIVITATS:

 • Power point
 • Audiovisuals
 • Articles i documents d’interès

AVALUACIÓ: