CIBERBULLYING I LA INTERVENCIÓ SOCIEDUCATIVA – 15 hores

OBJECTIUS GENERALS: 

 • Comprendre les causes i les conseqüències del ciberbullying.

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 1. Identificar els diferents tipus de ciberbullying i les seves manifestacions.
 2. Desenvolupar habilitats per a la prevenció del ciberbullying en entorns digitals.
 3. Aprendre estratègies efectives per a la intervenció i gestió del ciberbullying.
 4. Fomentar la consciència i la responsabilitat digital entre els participants.


CONTINGUTS:

DIA 1

3 HORES

Módul 1: INTRODUCCIÓ AL CIBERBULLYNG

3 HORES

 • Definició i característiques del ciberbullying.
 • Estadístiques i tendències del ciberbullying a nivell nacional i internacional.

Descans 15 minuts

 • Exploració dels efectes psicològics i emocionals del ciberbullying en les víctimes i els agressors.

DIA 2

3 HORES

Módul 2: FORMES I MITJANS DEL CIBERBULLYNG

3  HORES

 • Tipus de ciberbullying: amenaçes, assetjament, suplantació d’identitat, difusió de rumors, etc.
 • Anàlisi dels diferents mitjans de comunicació utilitzats pel ciberbullying: xarxes socials, missatgeria instantània, correu electrònic, etc.

Descans de 15 minuts

 • Estudi de casos reals de ciberbullying i anàlisi dels factors que hi intervenen.

DIA 3

3 HORES

Módul 3: PREVENCIÓ DEL CIBERBULLYNG

3 HORES

 • Identificació dels factors de risc i protecció relacionats amb el ciberbullying.
 • Estratègies per a la promoció de la seguretat i la responsabilitat en línia.

Descans 15 minuts

 • Desenvolupament de capacitats per a la gestió de la privacitat i la configuració de la seguretat en les xarxes socials i altres plataformes digitals.

DIA 4

3 HORES

Módul 4: INTERVENCIÓ I GESTIÓ DEL CIBERBULLYNG

3 HORES

 • Protocol d’actuació en cas de ciberbullying: passos a seguir per a la intervenció immediata.
 • Estratègies de suport i acompanyament a les víctimes de ciberbullying.

Descans 15 minuts

 • Recursos i serveis disponibles per a la denúncia i el suport en situacions de ciberbullying.

DIA 5

3 HORES

Módul 4: CONSCIÈNCIA I RESPONSABILITAT DIGITAL

3 HORES

 • Promoció de la cultura digital responsable i ètica.
 • Reflexió sobre l’impacte de les accions en línia i la importància de la empatia i el respecte.

Descans 15 minuts

 • Debat sobre el paper dels adults (educadors, pares, tutors) en la prevenció i gestió del ciberbullying.

METODOLOGIA:

La metodologia de la part teòrica integra un conjunt de mètodes que estan orientats cap a la transmissió del saber  (adquisició de coneixements) i el saber fer (adquisició d’habilitats i d’experiència)

Així doncs, utilitzarem el mètode expositiu participatiu per transferir als alumnes els continguts teòrics del curs, i incorporarem espais per a la participació i la intervenció de l’estudiant mitjançant activitats de curta durada a l’aula, com per exemple: preguntes directes, exposicions dels estudiants sobre diversos temes, etc..

També farem servir  el mètode demostratiu, l’alumnat a través d’exemples pràctics imitarà la tasca realitzada pels docents o persona experta. Aquesta part més teòrica es reforça amb  l’ús de les noves tecnologies aplicades a l’aula: presentacions, vídeos, visites a pàgines web, demos virtuals,etc.

En la part pràctica, la metodologia serà expositiva i demostrativa. El/la formador/a proposarà exercicis pràctics, perquè siguin resolts per grups de treball. En finalitzar la pràctica es realitzarà una exposició comuna, durant la qual l’alumnat pot sol•licitar aclariments. El personal docent resumirà les conclusions.

ACTIVITATS:

 • Lectura de documentació
 • Debat
 • Casos pràctics

AVALUACIÓ: