Competències bàsiques per la intervenció educativa en infants i joves

Objectius del curs:

 1. Proporcionar una comprensió bàsica dels serveis residencials i el seu context.
 2. Desenvolupar habilitats bàsiques en la cura i suport d’infants i adolescents que han patit situacions de risc.
 3. Promoure el desenvolupament de competències emocionals i interpersonals necessàries per treballar amb aquest col·lectiu.
 4. Oferir eines i estratègies per a la gestió de situacions complexes i desafiants.

Estructura del curs:

Mòdul 1: Introducció als Serveis Residencials (3 hores)

 • Context i Legislació (1.5 hores):
  • Encàrrec institucional
  • Legislació i normativa vigent sobre protecció de menors.
  • Drets dels infants i adolescents tutelats.
  • Introducció als serveis residencials: tipus i funció.
 • Estructura i Funcionament del Centre (1.5 hores):
  • Organització interna i rols dels professionals.
  • DLT
  • Protocols i procediments bàsics.

Mòdul 2: Desenvolupament Infantil i Adolescent (4 hores)

 • Fases del Desenvolupament (2 hores):
  • Característiques del desenvolupament infantil i adolescent.
  • Impacte del trauma en el desenvolupament.
 • Necesitats Emocionals i Psicològiques (2 hores):
  • Necessitats emocionals dels infants i adolescents tutelats.
  • Estratègies per fomentar el benestar emocional i psicològic.

Mòdul 3: Habilitats de Comunicació i Relació (4 hores)

 • Comunicació Efectiva (2 hores):
  • Tècniques de comunicació assertiva.
  • Escolta activa i empàtica.
 • Relacions Interpersonals (2 hores):
  • Construcció de relacions de confiança.
  • Gestió de conflictes i situacions de tensió.

Mòdul 4: Intervenció i Suport (4 hores)

 1. Intervencions Educatives (2 hores):
  1. Activitats i programes educatius per infants i adolescents.
  1. Eines i recursos per a l’acompanyament educatiu.
 2. Suport Psicosocial (2 hores):
  1. Tècniques de suport emocional.
  1. Intervenció en situacions de crisi.

Mòdul 5: Gestió de Situacions Complexes (3 hores)

 1. Gestió de la Conducta (1.5 hores):
  1. Estratègies per a la gestió de conductes disruptives.
  1. Aplicació de tècniques de resolució de conflictes.
 2. Protecció i Seguretat (1.5 hores):
  1. Protocols de seguretat i protecció.
  1. Identificació i intervenció en casos de risc.

Mòdul 6: Treball en Equip i Autocura (2 hores)

 1. Treball en Equip (1 hora):
  1. Dinàmiques de grup i col·laboració.
  1. Comunicació i coordinació entre professionals.
 2. Autocura i Gestió de l’Estrès (1 hora):
  1. Estratègies per a la prevenció del desgast professional.
  1. Tècniques de gestió de l’estrès i autocura.

Sessió de Tancament i Avaluació (1 hora)

 • Reflexió sobre els aprenentatges.
 • Discussió de casos pràctics.
 • Avaluació del curs i conclusions.

Metodologia:

 • Teoria i pràctica: Alternança de sessions teòriques amb exercicis pràctics i role-playing.
 • Discussió de casos: Anàlisi i discussió de situacions reals i hipotètiques.
 • Dinàmiques de grup: Activitats participatives per fomentar el treball en equip i la col·laboració.
 • Autoavaluació: Espais per a la reflexió personal i autoavaluació de les competències adquirides.

Materials i Recursos:

 • Manuals i guies de referència.
 • Presentacions i materials audiovisuals.
 • Eines i recursos pràctics (fitxes, qüestionaris, etc.).

Avaluació del Curs:

 • Avaluació contínua: Participació activa a les sessions.
 • Exercicis pràctics: Resolució de casos i role-playing
 • Prova final: Qüestionari d’avaluació de continguts apresos.

HORARI:

 10 i 24 juliol, 4, 18 i 25 setembre, de 9.30 a 13.30h

FORMAT ON LINE

INFORMACIÓ/INSCRIPCIONS:

Per aquesta formació en concret, s’ha de fer la inscripció per dues vies, ja que la formació va subvencionada pel Consorci:

 • Integrho