CONTENCIÓ VERBAL, EMOCIONAL I FÍSICA – 12 hores

JUSTIFICACIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA:

Aquest contingut està subjecte a canvis i millores per a poder proporcionar i adaptar el millor contingut i experiència als professionals que participessin en futures accions formatives.

  • Formació adaptada a treballadors participants de FASI i INFÀNCIA I FAMÍLIA

OBJECTIUS GENERALS:

Contenció emocional:

● Conèixer els conceptes sobre emoció, sentiments, estats anímics, estrès, frustració, etc.
● identificar els nivells d’agitació, comportaments i conductes en determinades situacions.
● Aplicar tècniques que permetin mantenir la suficient distància emocional per a dur a terme el treball de manera objectiva i amb les mínimes repercussions personals.
● Capacitar als professionals perquè puguin aplicar tècniques de relaxació i/o respiració per al control emocional.
● Identificar els indicadors propis emocionals que intervenen en l’estrès, el desgast professional i el mal psicològic en l’atenció als menors.
● Identificar i reconduir els senyals aliens que poden desembocar en situacions de conflicte: lideratges dins del grup, elements distorsionadors, barreres en la comunicació, espais no dirigits, etc.
● Capacitar al professional de discursos efectius que afavoreixin la contenció emocional en situacions complicades.
● Conèixer els estils de comunicació i la seva influència en les relacions amb els usuaris.

Contenció física:

● Donar eines per a prevenir els riscos laborals que tenen relació amb el benestar físic dels professionals.
● Detectar i evitar les situacions en les quals es pugui manifestar una conducta agitada o violenta.
● Proporcionar coneixements pràctics per l’assistència bàsica de Contenció Física.
● Adquirir coneixements teòric – pràctics que ajudin a prevenir les situacions violentes.
● Prevenció de lesions per part del client o usuari i de l’educador.
● Proporcionar coneixements per l’abordatge i contenció física de clients amb un risc potencial de violència.
● Capacitar al professional d’estratègies efectives per a controlar les situacions d’agitació o violència.
● Augmentar la confiança i l’autoestima del professional en el maneig de l’usuari agitat o violent.

CONTENCIÓ VERBAL I EMOCIONAL

Durada: 3 hores

CONTINGUTS:

Mòdul 1: LES EMOCIONS (1 HORA)

Primer bloc: 60 min Biologia de les emocions

● Què són les emocions?
● Funció de les emocions en els humans.
● Processos biològics i neurològics de les emocions.
● Les emocions bàsiques en el model Ekhman.
● Senyals fisiològics de les emocions.
● Diferències entre homes i dones en les respostes emocionals.
● Llenguatge corporal de les emocions.
● La identificació i validació de les emocions com a estratègia de contenció.
● Tècniques de contenció emocional. Visualització,Entrenament instructiu,tècniques de relaxació corporal.

Mòdul 2 : ESCALA D’AGITACIÓ/DESESCALADA VERBAL (1 HORA)

Segon bloc: 60 min Desescalada verbal i estats d’agitació

● Escala d’agitació, definició i nivells.
● Senyals conductuals per a la identificació d’estats d’agitació.
● Què és la desescalada verbal?
● Claus per a una correcta desescalada verbal.
● Objectius d’una desescalada verbal.

Mòdul 3: LA COMUNICACIÓ/TRASTORNS COMUNS (1 HORA)

Primer bloc: 30 min Assertivitat

● Què és la comunicació assertiva?
● Estils de comunicació segons el model d’assertivitat.
● Estratègies per a ser més assertius en la nostra comunicació.
● Tècniques d’intervenció verbal

Segon bloc: 30 min Trastorns comuns en centres residencials

● Trastorn límit de personalitat (símptomes i conductes)
● Trastorn estrès posttraumàtic (símptomes i conductes)
● Trastorn oposicionista desafiador (símptomes i conductes)
● Trastorn ira intermitent. (símptomes i conductes)

CONTENCIÓ FÍSICA

Durada: 9 hores

Quan considerem que s’ha d’aplicar?
● Per a prevenir lesions a la pròpia persona o autoagressió.
● Prevenir lesions a tercers o als Professionals.
● Quan les estratègies de desescalada verbal són ineficients.
● Quan les estratègies de contenció emocional no funcionen.
● Per a evitar danys a l’entorn i mobiliari.

CONTINGUTS:
Mòdul 1: CONDUCCIÓ DELS USUARIS (3 HORES)

Bloc teòric pràctic 3H Mètodes de conducció

● Acompanyar a l’usuari sense contacte.
● El llenguatge proxémico i les seves distàncies.
● Beneficis i objectius d’un canvi d’ambient.
● Tècnica segura i preventiva de conducció d’1 usuari.
● Treure a l’usuari de manera eficient per la porta.
● Exercicis d’intervenció verbal.
● Prevenció d’agressions davant una possible resposta agressiva.
● Posició d’estabilitat per a una conducció segura.
● Progressió de possibles moviments davant una conducció.
● Conducció entre 2 professionals.
● L’ús del pes corporal i la força del propi usuari.
● Protocol de desescalada verbal entre 1 davant una imminent contenció física.

Mòdul 2: IMMOBILITZACIÓ I ENDERROCAMENT /TÈCNIQUES DE DEFENSA PERSONAL (3 HORES)

Primer bloc: 60 min immobilització entre 2 professionals

● Immobilització de l’usuari.
● Protocol de desescalada verbal entre 2 davant una imminent contenció física.
● Prevenció de mossegades.
● Prevenció de cops o puntades en la conducció.

Segon bloc: 60 min Defensa de cops i/o puntades

● Conèixer classes d’atac i cops.
● Desplaçament de peus per a esquivar cops.
● Desplaçament oblic.
● Aprendre a usar la guàrdia passiva de manera preventiva.
● Bloqueig de cops amb braços.
● Rebutjos de cops.

Tercer bloc: 60 min Contenció física a terra

● Repàs sessió 2.
● Abraçada de contenció des de l’esquena.
● Conèixer els centres de gravetat del cos.
● Portar al sòl des de braços o maluc.
● Immobilitzar cap per a la seguretat de l’usuari.
● Protocol comunicatiu entre 2 professionals.
● Protocol de coordinació per a portar al terra a l’usuari.
● Tècniques d’escombratge per a portar al terra.
● O-Soto Gari adaptada als professionals i situacions variades.

Mòdul 3: TÈCNIQUES DE CONTENCIÓ FÍSICA AL TERRA /DEFENSA PERSONAL (3 HORES)

Primer bloc: 90 min Contenció en el sòl

● Principis marcials de contenció a terra.
● Conèixer l’ús del pes corporal a terra.
● Posició tortuga per a immobilitzar.
● Protocol d’intervenció en sòl sent 2 professionals.
● Com canviar de posicions en el sòl.
● Protocol de comunicació i contenció a terra.

Segon bloc: 60 min Defensa personal davant agarris

● Tècniques, defensa personal davant possible agarri del coll.
● Agarri contra la paret o espais reduïts.
● Com alliberar-se de l’agarri de cabell.
● Com alliberar-se de l’agarri d’1 mà.
● Com alliberar-se de l’agarri de les 2 mans.

Tercer bloc: 30min Defensa de mossegades i altres agressions

● Coneixement de punts de dolor de braços.
● Protocol d’una mossegada.
● Ús del mobiliari i prevenció davant una agressió.
● Semi-luxacions de nines segures i indolores.
● Distracció abans d’una immobilització.

METODOLOGIA:

La impartició d’aquest curs és de manera presencial i la seva metodologia d’ensenyament inclourà els següents aspectes:

● Interacció interactiva entre el formador i els participants.
● Activitats per a l’avaluació d’aprenentatge de contingut teòric
● Pràctica progressiva de cada tècnica i mètode de contenció física.
● Ús de material didàctic imprès i/o plantilles per a l’estudi del contingut teòric.
● Aprenentatge basat en la reflexió.
● Aprenentatge a través de jocs per a conèixer les tècniques de contenció física.

ACTIVITATS:

● Test previs d’autoconeixement
● Avaluacions de coneixements i conceptes del contingut
● Exercicis de role-Play
● Pràctiques i simulació de possibles situacions
● Exercicis d’observació i valoració de casos.

AVALUACIÓ:

● Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.

INSCRIPCIÓ:

Per iniciar el procés d’inscripció o accedir a una formació, és fonamental seguir tots els passos detallats al
manual. Complir amb cadascun d’ells garanteix que la sol·licitud s’enviï correctament o que es pugui accedir a la
formació desitjada. Segueix cada pas amb atenció per assegurar una gestió eficient del procés de formació.

DIRECTRIUS:

Els recordem la importància de la puntualitat. El registre d’assistència (presencial) es realitzarà en els primers 5 minuts de classe per a evitar interrupcions posteriorment.

És important esmentar que, per a bonificar el curs, Fundae exigeix una assistència mínima del 80% de les hores totals de formació. En finalitzar la formació, se’ls lliurarà un qüestionari de qualitat que hauran de completar i entregar al professorat, el qual també és necessari per a bonificar la formació.

CERTIFICAT:

Als participants que hagin complert el 80% d’assistència, se’ls enviarà el diploma adjunt a través del correu electrònic corporatiu. També podran visualitzar la formació realitzada i descarregar el diploma des de l’Àrea personal / Portal de l’Empleat/Els meus documents/Altres documents. Desplegable titulacions.

Per a qualsevol qüestió o aclariment, no dubtin a contactar amb nosaltres a través de formacio@gentis.org