GESTIÓ DE CONFLICTES I MEDIACIÓ PER A LA CONVIVÈNCIA EN CENTRES RESIDENCIALS – 15 hores

OBJECTIUS GENERALS:

● Comprendre els diferents tipus de conflictes i les seves característiques principals.
● Analitzar els aspectes psicosocials presents en la mediació de conflictes.
● Reconèixer la importància de la mediació informal com a eina de resolució de conflictes.
● Identificar els rols i responsabilitats del mediador informal.
● Desenvolupar habilitats ètiques necessàries per a dur a terme la mediació informal de manera efectiva.
● Aplicar principis bàsics de mediació informal en situacions de conflicte.
● Analitzar els factors que contribueixen a l’aparició de conflictes en diversos contextos.
● Identificar interessos, necessitats, posicions i percepcions en situacions de conflicte.
● Utilitzar eines adequades per a l’anàlisi de conflictes.
● Aplicar tècniques de comunicació efectiva en la resolució de conflictes, incloent-hi l’escolta activa, l’empatia i la comunicació assertiva.
● Desenvolupar estratègies de negociació efectiva i creació de solucions mútuament beneficioses.
● Comprendre la importància de l’ètica, la confidencialitat i la imparcialitat en la mediació informal, especialment en entorns organitzacionals i diversos contextos.

CONTINGUTS:

Durada: 15 hores

Mòdul 1: TIPUS DE CONFLICTE I LA SEVA CORRECTA COMUNICACIÓ (3 HORES)

Primer bloc: 45 min Introducció a la gestió de conflictes i mediació informal

● Definició i tipus de conflictes.
● Aspectes psicosocials presents en la mediació de conflictes.
● Importància de la mediació informal.
● Rols del mediador informal.
● Ètica en la mediació informal.
● Habilitats necessàries per a la mediació informal.
● Principis bàsics de la mediació informal.

Segon bloc: 45 min Identificació i anàlisi de conflictes

● Factors que contribueixen als conflictes.
● Identificació d’interessos i necessitats.
● Anàlisi de posicions i percepcions.
● Detecció de conflictes latents.
● Eines per a l’anàlisi de conflictes.
● Conseqüències dels conflictes.

Tercer bloc: 1h 45 min Comunicació efectiva en la resolució de conflictes

● Escolta activa i la seva importància en la resolució de conflictes.
● Empatia i comprensió.
● Claredat en l’expressió d’idees.
● Maneig del llenguatge no verbal.
● Tècniques per a la formulació de preguntes obertes.
● Validació d’emocions.
● Reflex de sentiments.
● Paràfrasi i resum de punts clau.
● Ús de la comunicació assertiva.
● Adaptació del llenguatge a l’interlocutor.
● Foment d’un ambient de comunicació segura i respectuosa.
● Estratègies per a manejar la comunicació durant moments de tensió.
● Foment de l’escolta reflexiva.
● Obstacles en la comunicació per a la resolució de conflictes.

Mòdul 2: ESTRATÈGIES DE RESOLUCIÓ I NEGOCIACIÓ (3 HORES)

Primer bloc: 1h 15 min Estratègies de resolució de conflictes

● Col·laboració vs. Competició.
● Compromís.
● Evitació estratègica.
● Acomodació.
● Maneig de la ira i l’agressió.
● Creació de solucions mútuament beneficioses.
● Negociació efectiva.

Segon bloc: 45 min Tipus de negociació

● Estratègies de negociació.
● Enfocaments distributius *vs. integratius.
● Preparació per a la negociació.
● Gestió de concessions.
● Tancament d’acords.

Tercer bloc: 45 min Mitjans alternatius de resolució de conflictes

● Importància del desenvolupament de l’autonomia.
● Estratègies per a promoure la presa de decisions informada.
● Arbitratge
● Conciliació
● Facilitació
● Cercles de diàleg
● Restauració i reconciliació
● Diferències de cada mitjà alternatiu de resolució de conflictes

Mòdul 3: LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN DIFERENTS CONTEXTOS (3 HORES)

Primer bloc: 45 min Ètica i confidencialitat en la mediació informal

● Principis ètics en la mediació informal.
● Confidencialitat i els seus límits.
● Imparcialitat del mediador.
● Autodeterminació de les parts.

Segon bloc: 45 min Resolució de conflictes en entorns organitzacionals

● Gestió de conflictes en equips de treball.
● Avantatges d’una bona gestió de conflictes en equips de treball
● Mediació entre empleats i ocupadors.
● Resolució de conflictes en reunions i negociacions empresarials.
● Estratègies per a gestionar conflictes entre departaments.
● Creació de polítiques de resolució de conflictes en organitzacions.
● Prevenció de conflictes laborals.

Tercer bloc: 45 min Conflictes i mediació en contextos educatius

● Resolució de conflictes entre estudiants.
● Causes i conseqüències de conflictes en entorns educatius.
● Mediació entre estudiants i docents.
● Estratègies per a promoure la resolució pacífica de conflictes a les aules.
● Prevenció de l’assetjament escolar mitjançant la mediació.
● Paper del mediador en contextos educatius.

Quart bloc: 45 min Gestió de conflictes comunitaris

● Conflicte i desenvolupament comunitari.
● Exemples d’intervenció en situacions de conflicte en comunitats.
● Mediació en disputes entre veïns.
● Estratègies per a promoure la pau en comunitats.
● Foment del diàleg intercultural en comunitats diverses.

Mòdul 4: MEDIACIÓ PER A LA CONVIVÈNCIA EN CENTRES RESIDENCIALS (3 HORES)

Primer bloc:45 min Mediació en contextos interculturals

● Resolució de conflictes entre persones de diferents cultures.
● Sensibilitat cultural en la mediació.
● Estratègies per a promoure la comprensió intercultural.
● Prevenció de conflictes derivats de malentesos culturals.
● Incorporació de la mediació intercultural en programes de resolució de conflictes.

Segon bloc: 45 min Gestió de conflictes en la convivència en centres residencials

● Dificultats en la gestió de conflictes en centres residencials.
● Estratègies per a prevenir conflictes en centres residencials.
● Mediació de disputes entre usuaris.
● Intervenció de professionals en la gestió de conflictes residencials.

Tercer bloc: 45 min Resolució de conflictes relacionats amb la distribució de recursos en centres residencials

● Gestió equitativa de recursos compartits.
● Resolució de disputes per l’ús d’espais comuns.
● Els majors motius pels quals es generen conflictes en centres residencials.
● Resolució de disputes per l’assignació d’habitacions.
● Estratègies per a promoure la col·laboració en la cura dels espais comuns.

Quart bloc: 45min Maneig de conflictes entre residents i personal en centres residencials

● Foment d’una relació de respecte entre residents i personal.
● Gestió de conflictes derivats de diferències culturals o de gènere.
● Estratègies per a abordar conflictes relacionats amb l’atenció i la cura en nens.
● Prevenció de conflictes derivats de malentesos o expectatives no complertes.

Mòdul 5: EL MODEL DE LA COMUNICACIÓ NO VIOLENTA PER A LA GESTIÓ DE CONFLICTES. (3 HORES)

Primer bloc: 1 h Fonaments de la Comunicació No Violenta (*CNV)

● Introducció a la CNV.
● Components de la CNV.
● autoexpressió autèntica.
● Identificació de barreres en la comunicació.
● L’observació, percepció i judicis.
● La compassió natural.

Segon bloc: 45 min Aplicació de la CNV en la gestió de conflictes interpersonals

● Reconeixement de conflictes interpersonals.
● Facilitació del diàleg constructiu.
● Resolució de conflictes de manera creativa.
● Consolidació d’acords.
● Passos per a una mediació segons el model *CNV.

Tercer bloc: 1h 15 min Gestió d’emocions en la mediació a través de la CNV

● Reconeixement i validació d’emocions presents en el conflicte.
● Quin és l’enfocament dels càstigs i els límits en el model CNV.
● Respostes emocionals als càstigs i límits segons el model CNV.
● Transformació constructiva de la ira i la frustració en la mediació.

METODOLOGIA:

La impartició d’aquest curs és de manera presencial i la seva metodologia d’ensenyament inclourà els següents aspectes:

● Interacció interactiva entre el formador i els participants.
● Activitats per a l’avaluació d’aprenentatge de contingut teòric.
● Ús de material didàctic imprès i/o plantilles per a l’estudi del contingut teòric.
● Aprenentatge basat en la reflexió.

ACTIVITATS:

● Test previs d’autoconeixement.
● Avaluacions de coneixements i conceptes del contingut.
● Exposició de casos viscuts pels professionals.
● *Brainstorming.

AVALUACIÓ:

● Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.