PREVENCIÓ I CONTENCIÓ, VERBAL, EMOCIONAL I GENERAL – 5 hores

OBJECTIUS GENERALS:
● Comprendre la biologia de les emocions i els processos neurològics involucrats en la seva manifestació.
● Reconèixer i diferenciar les emocions bàsiques segons el model de Ekman.
● Identificar els senyals fisiològics i el llenguatge corporal associats amb diferents estats emocionals.
● Validar i gestionar les pròpies emocions com a estratègia de contenció emocional.
● Aplicar tècniques de contenció emocional, com la visualització, l’entrenament per a situacions estressants i les tècniques de relaxació corporal.
● Dominar la desescalada verbal per a manejar eficaçment situacions d’agitació i conflicte.
● Desenvolupar habilitats de comunicació efectiva, inclosa l’empatia, la comprensió i la resolució constructiva de conflictes.
● Practicar la comunicació assertiva i aplicar estratègies per a millorar l’habilitat d’expressar necessitats i opinions de manera respectuosa.
● Promoure la resiliència com una habilitat per a superar adversitats i enfrontar desafiaments emocionals.
● Fomentar la cerca de suport social i emocional, així com mantenir una actitud optimista i esperançadora davant les dificultats.

Formació adapta a treballadors participants de EINA ACTIVA, IDÀRIA I EL 7 D’ASTRES

CONTINGUTS:

Durada: 5 hores

Mòdul 1: LES EMOCIONS I LES SEVES ESTRATÈGIES DE CONTENCIÓ. (2H 30MIN)

Primer bloc: 90 min Biologia de les emocions

● Què són les emocions?
● Funció de les emocions en els humans.
● Processos biològics i neurològics de les emocions.
● Les emocions bàsiques en el model Ekhman.
● Senyals fisiològics de les emocions.
● Diferències entre homes i dones en les respostes emocionals.
● Llenguatge corporal de les emocions.
● La identificació i validació de les emocions com a estratègia de contenció.
● Gestos facials i la comunicació emocional.
● El Model *Plutchik per al treball de les emocions.
● Emocions primàries i emocions compostes.
● L’agressivitat com a resposta a estats emocionals.
● Importància dels pensaments en els estats emocionals: autocontrol i pensaments no adaptatius, com abordar-los.

Segon bloc: 60 min Estratègies per a la contenció emocional

● La visualització.
● Entrenament instructiu per a situacions estressants.
● Tècniques de relaxació corporal.
● Diari terapèutic.
● Tècniques de respiració.

Mòdul 2: RESILIÈNCIA I COMUNICACIÓ (2H 30MIN)

Primer bloc: 60 min Desescalada verbal i estats d’agitació

● Escala d’agitació, definició i nivells.
● Senyals conductuals per a la identificació d’estats d’agitació.
● Què és la desescalada verbal?
● Claus per a una correcta desescalada verbal.
● Objectius d’una desescalada verbal.

Segon bloc: 30 min Promoció de Relacions Interpersonals Saludables:

● Desenvolupament d’habilitats de comunicació efectiva.
● Foment de l’empatia i la comprensió cap als altres.
● Promoció de la resolució constructiva de conflictes.
● Creació d’ambients de suport i comprensió mútua.
● Prevenció de l’aïllament social i foment de la connexió interpersonal.

Tercer bloc: 30 min Assertivitat

● Què és la comunicació assertiva?
● Estils de comunicació segons el model d’assertivitat.
● Estratègies per a ser més assertius en la nostra comunicació.
● Tècniques d’intervenció verbal.

Quart bloc: 30 min Desenvolupament d’Habilitats d’Afrontament:

● Ensenyament d’estratègies d’afrontament positives i adaptatives enfront de situacions estressants.
● Promoció de la resiliència com una habilitat per a superar adversitats.
● Entrenament en tècniques de resolució de problemes per a enfrontar desafiaments emocionals.
● Foment de la cerca de suport social i emocional en moments difícils.
● Incentiu per a mantenir una actitud optimista i esperançadora davant les dificultats.

METODOLOGIA:

La impartició d’aquest curs és de manera presencial i la seva metodologia d’ensenyament inclourà els següents aspectes:

● Interacció interactiva entre el formador i els participants.
● Activitats per a l’avaluació d’aprenentatge de contingut teòric.
● Ús de material didàctic imprès i/o plantilles per a l’estudi del contingut teòric.
● Aprenentatge basat en la reflexió.

ACTIVITATS:

● Test previs d’autoconeixement.
● Avaluacions de coneixements i conceptes del contingut.
● Exposició de casos viscuts pels professionals.
● Debat sobre conceptes.
● Brainstorming.

AVALUACIÓ:

● Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.

INSCRIPCIÓ:

Per iniciar el procés d’inscripció o accedir a una formació, és fonamental seguir tots els passos detallats al
manual. Complir amb cadascun d’ells garanteix que la sol·licitud s’enviï correctament o que es pugui accedir a la
formació desitjada. Segueix cada pas amb atenció per assegurar una gestió eficient del procés de formació.

DIRECTRIUS:

Els recordem la importància de la puntualitat. El registre d’assistència (presencial) es realitzarà en els primers 5 minuts de classe per a evitar interrupcions posteriorment.

És important esmentar que, per a bonificar el curs, Fundae exigeix una assistència mínima del 80% de les hores totals de formació. En finalitzar la formació, se’ls lliurarà un qüestionari de qualitat que hauran de completar i entregar al professorat, el qual també és necessari per a bonificar la formació.

CERTIFICAT:

Als participants que hagin complert el 80% d’assistència, se’ls enviarà el diploma adjunt a través del correu electrònic corporatiu. També podran visualitzar la formació realitzada i descarregar el diploma des de l’Àrea personal / Portal de l’Empleat/Els meus documents/Altres documents. Desplegable titulacions.

Per a qualsevol qüestió o aclariment, no dubtin a contactar amb nosaltres a través de formacio@gentis.org