APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA TEACCH (Tractament i Educació de Nens amb Autisme i Problemes de Comunicació relacionats) – 15 hores

OBJECTIUS GENERALS: 

  • Ampliar coneixements de les tècniques educatives del Mètode TEACCH.
  • Proporcionar eines per a l’aplicació eficaç del TEACCH.
  • Facilitar l’elaboració d’un disseny individualitzat per a l’ensenyament d’habilitats que afavoreixin l’autonomia de la persona amb TEA.


CONTINGUTS:

Durada: 15 hores
Mòdul 1: Definició

Introducció i context
Origen del TEACCH
Història

Descans 15 minuts

Objectius
Principis

Mòdul 2: Adaptació òptima.

Ensenyar noves habilitats.
Acomodar l’ambient al dèficit de l’individu.

Descans 15 minuts

Èmfasi en habilitats.
Reconeixement i acceptació de debilitats.

Mòdul 3: organització de l’aula

Adaptació de l’espai
Adaptació del material

Descans 15 minuts

Sistemes de treball
Organització de tasques

Mòdul 4: El treball amb l’entorn

Família
Activitats extraescolars

Descans 15 minuts

Entrenament per la implementació

Mòdul 5: Recursos

Elaboració de materials

Descans 15 minuts

Resolució de casos pràctics

METODOLOGIA:

La metodologia de la part teòrica integra un conjunt de mètodes que estan orientats cap a la transmissió del saber (adquisició de coneixements) i el saber fer (adquisició d’habilitats i d’experiència)

Així doncs, utilitzarem el mètode expositiu participatiu per transferir als alumnes els continguts teòrics del curs, i incorporarem espais per a la participació i la intervenció de l’estudiant mitjançant activitats de curta durada a l’aula, com per exemple: preguntes directes, exposicions dels estudiants sobre diversos temes, etc..

També farem servir el mètode demostratiu, l’alumnat a través d’exemples pràctics imitarà la tasca realitzada pels docents o persona experta. Aquesta part més teòrica es reforça amb l’ús de les noves tecnologies aplicades a l’aula: presentacions, vídeos, visites a pàgines web, etc.

En la part pràctica, la metodologia serà expositiva i demostrativa. El/la formador/a proposarà exercicis pràctics, perquè siguin resolts per grups de treball. En finalitzar la pràctica es realitzarà una exposició comuna, durant la qual l’alumnat pot sol·licitar aclariments. El personal docent resumirà les conclusions.

ACTIVITATS:

● Test previs d’autoconeixement.
● Avaluacions de coneixements i conceptes del contingut.
● Exposició de casos viscuts pels professionals.
● Brainstorming.

AVALUACIÓ:

● Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.