CONTENCIÓ FÍSICA – ENTRENAMENT – 4 hores

OBJECTIUS GENERALS:

● Donar eines per a prevenir els riscos laborals que tenen relació amb el benestar físic dels professionals.
● Detectar i evitar les situacions en les quals es pugui manifestar una conducta agitada o violenta.
● Proporcionar coneixements pràctics per a l’assistència bàsica de Contenció Física.
● Adquirir coneixements teòric – pràctics que ajudin a prevenir les situacions violentes.
● Prevenció de lesions per part del client o usuari i de l’educador.
● Proporcionar coneixements per a l’abordatge i contenció física de clients amb un risc potencial de violència.
● Capacitar al professional d’estratègies efectives per a controlar les situacions d’agitació o violència.
● Augmentar la confiança i l’autoestima del professional en el maneig de l’usuari agitat o violent.

CONTINGUTS:

Durada: 4 hores

Des d’un punt de vista ètic, la contenció física és una mesura d’urgència que s’ha d’emprar en últim recurs després que hagin fracassat totes les mesures alternatives, com la contenció verbal, mesures ambientals i/o de conducta
Quan considerem que s’ha d’aplicar?
• Per a prevenir lesions a la pròpia persona o autoagressió.
• Prevenir lesions a tercers o als Professionals.
• Quan les estratègies de desescalada verbal són ineficients.
• Quan les estratègies de contenció emocional no funcionen.
• Per a evitar danys a l’entorn i mobiliari.

Mòdul 1: TÈCNIQUES I ESTRATÈGIES DE CONTENCIÓ FÍSICA

Primer bloc pràctic: 1h Mètodes de conducció

• Acompanyar a l’usuari sense contacte.
• El llenguatge proxémico i les seves distàncies.
• Beneficis i objectius d’un canvi d’ambient.
• Tècnica segura i preventiva de conducció d’1 usuari.
• Treure a l’usuari de manera eficient per la porta.
• Prevenció d’agressions davant una possible resposta agressiva.
• Posició d’estabilitat per a una conducció segura.
• Progressió de possibles moviments davant una conducció.
• L’ús del pes corporal i la força del propi usuari.
• Conducció entre 2 professionals.
• Protocol de desescalada verbal entre 2 davant una imminent contenció física.
• Prevenció de mossegades.
• Prevenció de cops o puntades en la conducció.
• Defensa personal laboral.

Segon bloc pràctic: 1h Portar a terra a la usuària

• Abraçada de contenció des de l’esquena.
• Conèixer els centres de gravetat del cos.
• Portar al sòl des de braços o maluc.
• Immobilitzar cap per a la seguretat de l’usuari.
• Protocol comunicatiu entre 2 professionals.
• Protocol de coordinació per a portar a terra a l’usuari.
• Coneixement de punts de dolor de braços.
• Protocol d’una mossegada.
• Ús del mobiliari i prevenció davant una agressió.
• *Semi-luxacions de nines segures i indolores.
• Distracció abans d’una immobilització.

Tercer bloc pràctic: 1h 50 min Tècniques de contenció física a terra

• Principis marcials de contenció a terra.
• Conèixer l’ús del pes corporal a terra.
• Posició tortuga per a immobilitzar.
• Protocol d’intervenció en sòl sent 2 professionals.
• Com canviar de posicions al terra
• Protocol de comunicació i contenció a terrra.
• Tècniques de defensa personal davant possible agarri del coll.
• Agarri contra la paret o espais reduïts.
• Com alliberar-se de l’agarri de cabell.
• Com alliberar-se de l’agarri d’1 mà.
• Com alliberar-se de l’agarri de les 2 mans.

METODOLOGIA:

La impartició d’aquest curs és de manera presencial i la seva metodologia d’ensenyament inclourà els següents aspectes:

● Interacció interactiva entre el formador i els participants.
● Pràctica progressiva de cada tècnica i mètode de contenció física.
● Aprenentatge a través de jocs per a conèixer les tècniques de contenció física.
● Estudi de casos i experiències viscudes pels participants.

ACTIVITATS:

● Test previs d’autoconeixement.
● Avaluacions de coneixements i conceptes del contingut.
● Exercicis de role-Play.
● Pràctiques i simulació de possibles situacions.
● Exercicis d’observació i valoració de casos.

AVALUACIÓ:

● Aquesta formació no consta amb cap avaluació.

INSCRIPCIÓ:

Per iniciar el procés d’inscripció o accedir a una formació, és fonamental seguir tots els passos detallats al
manual. Complir amb cadascun d’ells garanteix que la sol·licitud s’enviï correctament o que es pugui accedir a la
formació desitjada. Segueix cada pas amb atenció per assegurar una gestió eficient del procés de formació.

DIRECTRIUS:

Els recordem la importància de la puntualitat. El registre d’assistència (presencial) es realitzarà en els primers 5 minuts de classe per a evitar interrupcions posteriorment.

És important esmentar que, per a bonificar el curs, Fundae exigeix una assistència mínima del 80% de les hores totals de formació. En finalitzar la formació, se’ls lliurarà un qüestionari de qualitat que hauran de completar i entregar al professorat, el qual també és necessari per a bonificar la formació.

CERTIFICAT:

Als participants que hagin complert el 80% d’assistència, se’ls enviarà el diploma adjunt a través del correu electrònic corporatiu. També podran visualitzar la formació realitzada i descarregar el diploma des de l’Àrea personal / Portal de l’Empleat/Els meus documents/Altres documents. Desplegable titulacions.

Per a qualsevol qüestió o aclariment, no dubtin a contactar amb nosaltres a través de formacio@gentis.org