CONTENCIÓ VERBAL, EMOCIONAL I FÍSICA – 20 hores

OBJECTIUS GENERALS:

Contenció emocional:

● Conèixer els conceptes sobre emoció, sentiments, estats anímics, estrès, frustració, etc.
● identificar els nivells d’agitació, comportaments i conductes en determinades situacions.
● Aplicar tècniques que permetin mantenir la suficient distància emocional per a dur a terme el treball de manera objectiva i amb les mínimes repercussions personals.
● Capacitar als professionals perquè puguin aplicar tècniques de relaxació i/o respiració per al control emocional.
● Identificar els indicadors propis emocionals que intervenen en l’estrès, el desgast professional i el mal psicològic en l’atenció als menors.
● Identificar i reconduir els senyals aliens que poden desembocar en situacions de conflicte: lideratges dins del grup, elements distorsionadors, barreres en la comunicació, espais no dirigits, etc.
● Capacitar al professional de discursos efectius que afavoreixin la contenció emocional en situacions complicades.
● Conèixer els estils de comunicació i la seva influència en les relacions amb els usuaris.

Contenció física:

● Donar eines per a prevenir els riscos laborals que tenen relació amb el benestar físic dels professionals.
● Detectar i evitar les situacions en les quals es pugui manifestar una conducta agitada o violenta.
● Proporcionar coneixements pràctics per l’assistència bàsica de Contenció Física.
● Adquirir coneixements teòric – pràctics que ajudin a prevenir les situacions violentes.
● Prevenció de lesions per part del client o usuari i de l’educador.
● Proporcionar coneixements per l’abordatge i contenció física de clients amb un risc potencial de violència.
● Capacitar al professional d’estratègies efectives per a controlar les situacions d’agitació o violència.
● Augmentar la confiança i l’autoestima del professional en el maneig de l’usuari agitat o violent.

CONTENCIÓ VERBAL I EMOCIONAL

Durada: 11 hores

CONTINGUTS:

Mòdul 1: LES EMOCIONS ( 2 HORES)

Primer bloc: 60 min Biologia de les emocions

● Què són les emocions?
● Funció de les emocions en els humans.
● Processos biològics i neurològics de les emocions.
● Les emocions bàsiques en el model Ekhman.
● Senyals fisiològics de les emocions.
● Diferències entre homes i dones en les respostes emocionals.
● Llenguatge corporal de les emocions.
● La identificació i validació de les emocions com a estratègia de contenció.

Segon bloc: 60 min La contenció emocional

● Què entenem per contenció emocional / distància emocional i vincle.
● Identificació de situacions de risc.
● Característiques de les situacions considerades dures.
● Competències emocionals relacionades amb la distància emocional.
● Tècniques i habilitats per a gestionar la implicació i l’afectivitat.
● Què és l’empatia, simpatia i afinitat emocional?
● Fases de l’empatia.
● Quan i com utilitzar l’empatia.
● Tècniques per a tenir i mostrar empatia.

Mòdul 2: LES EMOCIONS I LES SEVES ESTRATÈGIES DE CONTENCIÓ EMOCIONAL (2 HORES)

Primer bloc: 60 min El llenguatge de les emocions

● Gestos facials i la comunicació emocional.
● El Model Plutchik per al treball de les emocions.
● Emocions primàries i emocions compostes.
● L’agressivitat com a resposta a estats emocionals.
● Importància dels pensaments en els estats emocionals: autocontrol i pensaments no adaptatius, com abordar-los.
● L’ansietat com a símptoma d’una implicació excessiva i els símptomes propis de l’ansietat.
● Com reconèixer els símptomes físics de l’ansietat.

Segon bloc: 60 min Estratègies per a la contenció emocional

● La visualització.
● Entrenament instructiu per a situacions estressants.
● Tècniques de relaxació corporal.
● Diari terapèutic.
● Tècniques de respiració.

Mòdul 3: ELS SENTIMENTS I COM DESESCALAR VERBALMENT (2 HORES)

Primer bloc: 60 min Els sentiments i la seva comunicació

● Diferència entre emocions, sentiments, estat anímic.
● Quines necessitats ens comuniquen els sentiments?
● Estratègies comunicatives per a mostrar empatia als sentiments.
● L’escolta activa com a clau per a la gestió emocional.
● Tipus d’escolta: inactiva, selectiva, reflexiva, activa.
● Tipus de respostes que comuniquen escolta activa.

Segon bloc: 60 min Desescalada verbal i estats d’agitació

● Escala d’agitació, definició i nivells.
● Senyals conductuals per a la identificació d’estats d’agitació.
● Què és la desescalada verbal?
● Claus per a una correcta desescalada verbal.
● Objectius d’una desescalada verbal.

Mòdul 4: LA COMUNICACIÓ (2 HORES)

Primer bloc: 1h 15 min Assertivitat

● Què és la comunicació assertiva?
● Estils de comunicació segons el model d’assertivitat.
● Estratègies per a ser més assertius en la nostra comunicació.
● Tècniques d’intervenció verbal.

Segon bloc: 45 min Model DISC de comunicació

● Model DISC de comunicació.
● Els 4 colors en la comunicació DISC.
● Avantatges de conèixer el model DISC per a les relacions amb usuaris.
● Les nostres fortaleses i febleses segons el nostre estil dominant.
● Que dir i «Que no” amb cada estil de personalitat.

Mòdul 5: GESTIÓ EMOCIONAL INTEGRAL EN CENTRES RESIDENCIALS:TRASTORNS I AUTOCURA DEL PROFESSIONAL. (3 HORES)

Primer bloc: 60 min Trastorns comuns en centres residencials

● Trastorn límit de personalitat (símptomes i conductes)
● Trastorn estrès posttraumàtic (símptomes i conductes)
● Trastorn oposicionista desafiador (símptomes i conductes)
● Trastorn ira intermitent. (símptomes i conductes)
● Teoria de la inclinació.
● Estils d’inclinació en les etapes de desenvolupament.
● Com influeix la inclinació en l’expressió emocional dels usuaris.

Segon bloc: 2h Gestió emocional i autocura del professional

● Què és la fatiga per empatia?
● Primers símptomes i senyals en els professionals.
● Burnout conceptes i definicions.
● Símptomes i comportament.
● Estratègies per al professional després d’una contenció física.
● Tècniques per a la gestió de l’estrès.
● Tècniques d’autocura per als professionals.

CONTENCIÓ FÍSICA

Durada: 9 hores

Des d’un punt de vista ètic, la contenció física és una mesura d’urgència que s’ha d’emprar en últim recurs després que hagin fracassat totes les mesures alternatives, com la contenció verbal, mesures ambientals i/o de conducta.
Quan considerem que s’ha d’aplicar?
● Per a prevenir lesions a la pròpia persona o autoagressió.
● Prevenir lesions a tercers o als Professionals.
● Quan les estratègies de desescalada verbal són ineficients.
● Quan les estratègies de contenció emocional no funcionen.
● Per a evitar danys a l’entorn i mobiliari.

CONTINGUTS:
Mòdul 1: CONDUCCIÓ DELS USUARIS (2 HORES)

Bloc teòric pràctic 1h 50min Mètodes de conducció

● Acompanyar a l’usuari sense contacte.
● El llenguatge proxémico i les seves distàncies.
● Beneficis i objectius d’un canvi d’ambient.
● Tècnica segura i preventiva de conducció d’1 usuari.
● Treure a l’usuari de manera eficient per la porta.
● Exercicis d’intervenció verbal.
● Prevenció d’agressions davant una possible resposta agressiva.
● Posició d’estabilitat per a una conducció segura.
● Progressió de possibles moviments davant una conducció.
● L’ús del pes corporal i la força del propi usuari.

Mòdul 2: CONDUCCIÓ D’USUARIS PART 2/TÈCNIQUES DE DEFENSA PERSONAL 1
(2 HORES)

Primer bloc: 60min Conducció i immobilització entre 2 professionals

● Repàs de la sessió 1.
● Immobilització de l’usuari.
● Conducció entre 2 professionals.
● Protocol de desescalada verbal entre 2 davant una imminent contenció física.
● Prevenció de mossegades.
● Prevenció de cops o puntades en la conducció.

Segon bloc: 50min Defensa de cops i/o puntades

● Conèixer classes d’atac i cops.
● Desplaçament de peus per a esquivar cops.
● Desplaçament oblic.
● Aprendre a usar la guàrdia passiva de manera preventiva.
● Bloqueig de cops amb braços.
● Rebutjos de cops.

Mòdul 3: PORTAR AL SÒL A L’USUARI/TÈCNIQUES DE DEFENSA PERSONAL 2
(2 HORES)

Primer bloc: 1h 10 min Contenció física cap al sòl

● Repàs sessió 2.
● Abraçada de contenció des de l’esquena.
● Conèixer els centres de gravetat del cos.
● Portar al sòl des de braços o maluc.
● Immobilitzar cap per a la seguretat de l’usuari.
● Protocol comunicatiu entre 2 professionals.
● Protocol de coordinació per a portar a terra a l’usuari.
● Tècniques d’escombratge per a portar al sòl.
● O-Soto Gari adaptada als professionals i situacions variades.

Segon bloc: 40min Defensa de mossegades i altres agressions

● Coneixement de punts de dolor de braços.
● Protocol d’una mossegada.
● Ús del mobiliari i prevenció davant una agressió.
● Semi-luxacions de nines segures i indolores.
● Distracció abans d’una immobilització.

Mòdul 4: TÈCNIQUES DE CONTENCIÓ FÍSICA EN EL SÒL/DEFENSA PERSONAL (2 HORES)

Primer bloc: 60 min Contenció en el sòl

● Repàs sessió 3.
● Principis marcials de contenció a terra.
● Conèixer l’ús del pes corporal a terra.
● Posició tortuga per a immobilitzar.
● Protocol d’intervenció a terra sent 2 professionals.
● Com canviar de posicions a terra.
● Protocol de comunicació i contenció a terra.

Segon bloc: 50 min Defensa personal davant agarris

● Tècniques, defensa personal davant possible agarri del coll.
● Agarri contra la paret o espais reduïts.
● Com alliberar-se de l’agarri de cabell.
● Com alliberar-se de l’agarri d’1 mà.
● Com alliberar-se de l’agarri de les 2 mans.

Mòdul 5: APLICACIÓ PRÀCTICA DE TOTES LES TÈCNIQUES DE MÒDULS ANTERIORS
(1 HORA)

Últim bloc: 50 min Avaluació pràctica de possibles casos

METODOLOGIA:

La impartició d’aquest curs és de manera presencial i la seva metodologia d’ensenyament inclourà els següents aspectes:

● Interacció interactiva entre el formador i els participants.
● Activitats per a l’avaluació d’aprenentatge de contingut teòric
● Pràctica progressiva de cada tècnica i mètode de contenció física.
● Ús de material didàctic imprès i/o plantilles per a l’estudi del contingut teòric.
● Aprenentatge basat en la reflexió.
● Aprenentatge a través de jocs per a conèixer les tècniques de contenció física.

ACTIVITATS:

● Test previs d’autoconeixement
● Avaluacions de coneixements i conceptes del contingut
● Exercicis de role-Play
● Pràctiques i simulació de possibles situacions
● Exercicis d’observació i valoració de casos.

AVALUACIÓ:

● Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.

INSCRIPCIÓ:

Per iniciar el procés d’inscripció o accedir a una formació, és fonamental seguir tots els passos detallats al
manual. Complir amb cadascun d’ells garanteix que la sol·licitud s’enviï correctament o que es pugui accedir a la
formació desitjada. Segueix cada pas amb atenció per assegurar una gestió eficient del procés de formació.

DIRECTRIUS:

Els recordem la importància de la puntualitat. El registre d’assistència (presencial) es realitzarà en els primers 5 minuts de classe per a evitar interrupcions posteriorment.

És important esmentar que, per a bonificar el curs, Fundae exigeix una assistència mínima del 80% de les hores totals de formació. En finalitzar la formació, se’ls lliurarà un qüestionari de qualitat que hauran de completar i entregar al professorat, el qual també és necessari per a bonificar la formació.

CERTIFICAT:

Als participants que hagin complert el 80% d’assistència, se’ls enviarà el diploma adjunt a través del correu electrònic corporatiu. També podran visualitzar la formació realitzada i descarregar el diploma des de l’Àrea personal / Portal de l’Empleat/Els meus documents/Altres documents. Desplegable titulacions.

Per a qualsevol qüestió o aclariment, no dubtin a contactar amb nosaltres a través de formacio@gentis.org