EDUCACIÓ EMOCIONAL PER A PROFESSIONALS DE SERVEIS RESIDENCIALS – 9 hores

OBJECTIUS GENERALS:

● Desenvolupar habilitats d’autoregulació emocional per a manejar situacions quotidianes de manera efectiva.
● Adquirir coneixements teòrics sobre els fonaments de la intel·ligència emocional i la seva aplicació en el context de treball amb menors en centres residencials.
● Capacitar-se en tècniques de resolució de conflictes i mediació per a abordar eficaçment les disputes entre els menors i promoure relacions positives dins del centre residencial.
● Dominar tècniques de maneig de crisi i situacions d’emergència, incloent-hi la capacitat de mantenir la calma i prendre decisions efectives baix pressió.
● Millorar la comunicació assertiva i empàtica en entorns professionals després d’incidents.
● Promoure el benestar emocional i la salut mental dels professionals.
● Fomentar la resiliència emocional per a afrontar l’estrès i prevenir l’esgotament emocional.
● Enfortir la capacitat de gestionar emocions intenses i mantenir la calma en situacions desafiadores.
● Proporcionar eines pràctiques per a la gestió de l’estrès i l’ansietat.
● Facilitar el desenvolupament d’habilitats d’afrontament emocional que contribueixin a una pràctica professional ètica i efectiva.

CONTINGUTS:

Durada: 9 hores

Mòdul 1: INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL PER AL NOSTRE LLOC DE TREBALL (3 HORES)

Primer bloc: 1h Autoconeixement emocional

● Què són les emocions?
● Identificació i reconeixement d’emocions pròpies.
● Consciència dels propis desencadenants emocionals.
● Reconeixement de patrons emocionals recurrents.
● Exploració de valors personals i la seva influència en les emocions.

Segon bloc: 30 min Empatia i comprensió emocional

● Fases de l’empatia.
● Desenvolupament d’habilitats empàtiques cap a residents i col·legues.
● Escolta activa i comprensió emocional.
● Reconeixement de perspectives i experiències individuals.
● Gestió de l’empatia per a evitar el desgast emocional.
● Foment de relacions empàtiques i de suport mutu en l’equip.
● Desenvolupar l’acte empatia.

Tercer bloc: 30 min Fatiga per empatia/Burnout

● Què és la Fatiga per empatia?
● Primers símptomes i senyals en els professionals.
● Burnout conceptes i definicions.
● Símptomes i comportament.
● Prevenció i maneig de l’esgotament emocional.

Quart bloc: 1h min Gestió de l’estrès, l’ansietat

● Identificació de situacions estressants en el treball.
● Estratègies per a manejar l’estrès en temps real.
● L’ansietat, conceptes i símptomes fisiològics
● Maneig de l’ansietat davant situacions difícils amb els usuaris.
● Què és l’estrès?
● Diferència entre eustrés i distrès.
● Factors estressants en l’àmbit laboral.

Mòdul 2: LIDERATGE EMOCIONAL I RESILIÈNCIA EN L’ENTORN LABORAL (3 HORES)

Primer bloc: 1h 15 min Cultura emocional i lideratge

● Creació d’una cultura organitzacional que valori la intel·ligència emocional.
● Construcció d’equips emocionalment intel·ligents.
● Maneig de conflictes interpersonals a través de la intel·ligència emocional.
● Desenvolupament de líders emocionalment intel·ligents en el centre residencial.
● Desenvolupament d’habilitats de lideratge basades en la intel·ligència emocional.
● Comunicació emocionalment efectiva com a líder.
● Maneig d’emocions pròpies i d’equip en el rol de líder.
● Creació d’un ambient emocionalment segur i motivador.

Segon bloc: 1h Resiliència i adaptabilitat emocional

● Què és la resiliència?
● Desenvolupament d’habilitats d’afrontament enfront de l’adversitat.
● Flexibilitat emocional davant canvis i desafiaments laborals.
● Aprenentatge i creixement emocional a partir d’experiències difícils.
● Enfortiment de la resiliència individual i de l’equip.
● Com crear una cultura organitzacional que fomenti la resiliència.
● Reconeixement dels desencadenants de la frustració i la ira.
● Estratègies per a manejar la frustració en situacions laborals.
● Què són els esclats emocionals a l’entorn de treball.
● L’acceptació com a eina per a gestionar la ira constructivament.

Tercer bloc: 45 min Expressió Assertiva d’Emocions

● Habilitats per a expressar emocions de manera clara, directa i respectuosa.
● Tècniques per a comunicar sentiments de manera adequada i sense culpar als altres.
● Importància d’utilitzar un llenguatge no verbal congruent amb l’expressió emocional assertiva.
● Pràctiques per a validar i legitimar les pròpies emocions sense sentir-se avergonyit o culpable.
● Estratègies per a establir límits i expressar necessitats emocionals de manera efectiva.

Mòdul 3: EQUILIBRI EMOCIONAL I AUTOCURA: ESTRATÈGIES PER A LA GESTIÓ EMOCIONAL (3 HORES)

Primer bloc: 2h min Tècniques de gestió emocional

● Respiració Conscient
● Pràctiques de relaxació muscular progressiva per a alleujar la tensió emocional.
● Visualitzacions guiades per a induir un estat de relaxació profunda.
● Tècniques de respiració i relaxació en la rutina diària per a mantenir l’estabilitat.
● Identificació i qüestionament de pensaments automàtics negatius.
● Desenvolupament de pensaments alternatius més realistes i adaptatius.
● Tècniques per a canviar patrons de pensament catastrofistes o distorsionats.
● Ús de la reframing per a canviar la percepció de situacions estressants.

● Desenvolupament d’habilitats per a separar les emocions del judici i la presa de decisions.
● Pràctiques de desagafo emocional per a manejar situacions desafiadores amb serenitat.
● Ús de la visualització creativa per a distanciar-se emocionalment d’experiències estressants.
● Implementació de tècniques de dessensibilització emocional per a reduir la reactivitat emocional.
● Incorporació d’estratègies de distanciament emocional en situacions de conflicte o crisi.

Segon bloc: 30 min Gestió de la culpa i l’autocàstig

● Reconeixement dels desencadenants de la culpa i l’autocàstig.
● Estratègies per a manejar sentiments de culpa en el treball.
● Prevenció de l’autocàstig emocional per errors o situacions difícils.
● Foment de l’autocompassió i el perdó cap a un mateix.

Tercer bloc: 30 min Autocura

● Activitats que promoguin el benestar emocional i l’equilibri personal.
● Creació d’un pla d’autocura que inclogui activitats físiques, socials, creatives i de descans.
● Integració d’activitats d’autocura en la vida diària per a prevenir l’esgotament emocional.

METODOLOGIA:

La impartició d’aquest curs és de manera presencial i la seva metodologia d’ensenyament inclourà els següents aspectes:

● Interacció interactiva entre el formador i els participants.
● Activitats per a l’avaluació d’aprenentatge de contingut teòric.
● Ús de material didàctic imprès i/o plantilles per a l’estudi del contingut teòric.
● Aprenentatge basat en la reflexió.

ACTIVITATS:

● Test previs d’autoconeixement.
● Avaluacions de coneixements i conceptes del contingut.
● Exposició de casos viscuts pels professionals.
● Brainstorming.

AVALUACIÓ:

● Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.

INSCRIPCIÓ:

Per iniciar el procés d’inscripció o accedir a una formació, és fonamental seguir tots els passos detallats al
manual. Complir amb cadascun d’ells garanteix que la sol·licitud s’enviï correctament o que es pugui accedir a la
formació desitjada. Segueix cada pas amb atenció per assegurar una gestió eficient del procés de formació.

DIRECTRIUS:

1. Descàrrega de l’aplicació Zoom:Recomanem que descarreguin l’aplicació Zoom abans de l’inici del curs per a evitar problemes de connexió i facilitar l’accés a l’enllaç o al curs de manera més fàcil.

2. Registre d’assistència:Per a comptabilitzar el temps de connexió del curs, utilitzarem els informes proporcionats per Zoom. Per aquesta raó, és vital que en ingressar en l’enllaç per a accedir a la classe, escriguin bé els seus noms. Aquesta informació ens permet registrar l’existència del temps de connexió de cada sessió.

3. Aprovació del curs:L’aprovació del curs es basarà en el temps de connexió registrat per cada sessió. Aquells que completin el 80% de la connexió seran considerats aprovats.

4. Qüestionari d’avaluació:Una vegada finalitzat el curs, rebran adjunt en aquest correu el qüestionari d’avaluació. Els sol·licitem que ho completin únicament després de finalitzar el curs i l’enviïn a formacion@gentis.org Aquest document és essencial per a poder bonificar la formació.

5. Certificat de participació: Aquells que completin el 80% de la connexió del curs rebran el certificat de participació per correu electrònic. També podran visualitzar la formació realitzada i descarregar el diploma des de l’Àrea personal / Portal de l’Empleat/Els meus documents/Altres documents. Desplegable titulacions.

Per a qualsevol qüestió o aclariment, no dubtin a contactar amb nosaltres a través de formacio@gentis.org