FRUSTRACIÓ I LÍMITS EN INFANTS I ADOLESCENTS AMB CONDUCTES AGRESSIVES – 15 hores

OBJECTIUS GENERALS:

● Comprendre el concepte de frustració i el seu impacte en el desenvolupament emocional i cognitiu de nens i adolescents.
● Identificar estratègies saludables d’afrontament per a manejar la frustració de manera adaptativa.
● Reconèixer les diferències entre la frustració normal i la patològica, així com els factors de risc associats amb aquesta última.
● Adquirir habilitats per a establir límits clars i consistents que fomentin un ambient segur i respectuós.
● Desenvolupar tècniques de comunicació assertiva per a establir expectatives i límits efectius amb nens i adolescents.
● Promoure l’ús responsable de la tecnologia i les xarxes socials, establint límits adequats i fomentant l’equilibri amb altres activitats.
● Entendre la importància de la resiliència en el maneig de la frustració i adquirir estratègies per a enfortir-la en nens i adolescents.
● Reconèixer els factors de risc i les causes subjacents de la violència i l’agressivitat en menors.
● Aprendre tècniques de desescalada verbal i maneig de crisi per a situacions d’agitació i conflicte.
● Fomentar la col·laboració entre pares, educadors i professionals per a abordar eficaçment els desafiaments relacionats amb la gestió de la frustració i la prevenció de la violència en nens i adolescents.
● Promoure el desenvolupament d’habilitats emocionals en nens i adolescents, incloent-hi la identificació i expressió d’emocions, així com tècniques de regulació emocional.

CONTINGUTS:

Durada: 15 hores

Mòdul 1: LA FRUSTRACIÓ (3 hores)

Primer bloc: 1 h Concepte de frustració i la seva importància en el desenvolupament emocional

● Definició i tipus de frustració.
● Conflictes interns a causa de la frustració.
● Impacte de la frustració en el benestar emocional.
● Desenvolupament cognitiu i emocional en relació amb la frustració.
● Frustració i desenvolupament d’habilitats socials.
● Estratègies per a manejar la frustració de manera constructiva.
● Com reconèixer signes de frustració en nens amb necessitats especials.
● Intervencions terapèutiques per a manejar la frustració.

Segon bloc: 30 min Diferències entre la frustració normal i la patològica

● Característiques de la frustració normal.
● Indicadors de la frustració patològica.
● Factors de risc per al desenvolupament de la frustració patològica.

Tercer bloc: 45 min Factors que contribueixen a la frustració en nens i adolescents

● Influència de l’entorn familiar.
● Factors individuals i temperament.
● Relacions interpersonals i conflictes.
● Experiències de trauma i estrès.
● Impacte de la cultura i el context sociocultural.

Quart bloc: 45min Desenvolupament d’habilitats d’afrontament davant la frustració

● Identificació i expressió d’emocions.
● Foment de la flexibilitat cognitiva.
● Estratègies d’afrontament saludables.

Mòdul 2 FAMÍLIA I EDUCADORS: SOCIS EN LA GESTIÓ DE LA FRUSTRACIÓ I LA PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA (3 HORES)

Primer bloc: 1h 15 min Rol dels pares i educadors en la gestió de la frustració infantil

● Comunicació oberta i transparent amb els pares i/o tutors.
● Intercanvi d’informació rellevant sobre el benestar emocional i el progrés del nen.
● Mètodes d’intercanvi d’informació.
● Involucrament de les famílies en la planificació i execució d’estratègies de maneig de la frustració i les seves possibles conductes.
● Comunicació efectiva i empàtica.
● obstacles per a una comunicació efectiva i empàtica.
● Desenvolupament de relacions de confiança i inclinació segura.
● Foment d’un clima d’acceptació i respecte mutu.
● Demostració de calma i autocontrol enfront de la frustració.
● Resolució de conflictes de manera constructiva.

Segon bloc: 1 h Estratègies per a establir límits clars i consistents

● Definició de límits i normes familiars.
● Establiment de límits clars i consistents.
● Tipus de límits.
● Consistència en l’aplicació de límits.
● Adaptació de límits segons l’edat i etapa de desenvolupament.
● Ús de conseqüències naturals i lògiques.
● Què passa quan les conseqüències no són lògiques ni naturals?
● Negociació i flexibilitat en l’aplicació de límits.
● Adaptació de límits per al context residencial.

Tercer bloc: 45 min Foment de l’autonomia i la presa de decisions en la infància i l’adolescència

● Importància del desenvolupament de l’autonomia.
● Estratègies per a promoure la presa de decisions informada.
● Suport en la identificació i consecució de metes personals.
● Rol dels adults com a facilitadors del procés de presa de decisions.
● Conseqüències positives d’una adequada autonomia en el desenvolupament.

Mòdul 3: COMUNICACIÓ, TECNOLOGIA I RESPONSABILITAT: ESTABLINT LÍMITS I PROMOVENT LA RESILIÈNCIA (3 HORES)

Primer bloc: 45 min Importància de la comunicació efectiva en l’establiment de límits

● Habilitats de comunicació assertiva.
● Estils de comunicació segons el model d’assertivitat.Com responen a la frustració i la ira.
● Tècniques de comunicació assertiva.
● Claredat en l’expressió d’expectatives.
● Adaptació de l’estil comunicatiu segons l’edat del menor.

Segon bloc: 45 min Límits saludables en l’ús de la tecnologia i les xarxes socials

● Educació sobre l’ús responsable de la tecnologia.
● Establiment de regles clares en l’ús de dispositius electrònics.
● Monitoratge i supervisió de l’activitat en línia.
● Promoció de l’equilibri entre el temps en pantalla i altres activitats.
● Converses obertes sobre els riscos i beneficis de la tecnologia.
● Foment d’activitats alternatives fos de la pantalla.

Tercer bloc: 1h min Límits i conseqüències, com ensenyar responsabilitat

● Identificació de conflictes comuns en la infància i l’adolescència.
● Relació entre límits clars i conseqüències predictibles.
● Ensenyament de la connexió entre accions i conseqüències.
● Tipus de càstigs.
● Aprenentatge a través de l’experiència.
● Càstigs basats en la responsabilitat.
● Converses que fomenten la reflexió i la presa de responsabilitat.

Quart bloc: 30 min Resiliència i la seva relació amb la capacitat de manejar la frustració i ira

● Què és la resiliència?
● Factors de risc factors protectors.
● Relació entre resiliència i maneig emocional de la ira i la frustració.
● Estratègies per a desenvolupar la resiliència en nens i adolescents.
● Paper dels adults en el foment de la resiliència.

Mòdul 4: MODELATGE DE COMPORTAMENTS I LÍMITS EN EL DESENVOLUPAMENT DE COMPORTAMENTS (3 HORES)

Primer bloc: 1h 15 min Modelatge de comportaments positius enfront de la frustració i ràbia

● Importància de l’exemple dels adults en el maneig de la frustració i ràbia.
● Rol de l’autocontrol emocional en el modelatge de comportaments.
● Beneficis del modelatge de comportaments positius en el desenvolupament infantil.
● Instruments d’avaluació de la frustració i ràbia.
● Establiment de metes específiques per al maneig de la frustració.
● Adaptacions en les estratègies segons les necessitats individuals.
● Foment de la paciència i la perseverança.
● Rol del modelatge de comportaments empàtics per part dels adults.

Segon bloc: 1h Límits, autoestima i la seva influència en la construcció de la identitat

● Relació entre límits saludables i autoconcepte positiu.
● Límits que afavoreixen en la construcció de la identitat.
● Què és l’autoestima?
● Relació de l’agressivitat amb una baixa autoestima.
● Prevenció de la sobreprotecció i els seus efectes en l’autoestima.
● Foment del sentit de vàlua personal a través de límits apropiats.
● Construcció d’una identitat sòlida mitjançant la internalització de límits.

Tercer bloc: 45 min La frustració i ira i el seu impacte en el rendiment acadèmic

● Impacte de la frustració i la ira en el rendiment escolar.
● Identificació de senyals de frustració relacionades amb l’aprenentatge.
● Estratègies per a donar suport a l’èxit acadèmic en situacions de frustració.
● Què és l’autoeficàcia en l’estudi?
● Foment de l’autonomia i l’autoeficàcia en l’estudi.
● Suport emocional i psicològic per a superar dificultats acadèmiques.
● Col·laboració entre pares, mestres i estudiants en la gestió de la frustració escolar.

Mòdul 5: VIOLÈNCIA I AGRESSIVITAT EN MENORS: ANÀLISI I ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ (3 HORES)

Primer bloc: 1h 45 min Violència i agressivitat en menors

● Què és l’agressivitat?
● Què és la violència?
● Diferències entre agressivitat i violència.
● Neurologia de l’agressivitat
● Factors genètics i biològics relacionats amb l’agressivitat
● Factors de Risc i Causes Subjacents.
● Exposició a la violència en els mitjans de comunicació i la cultura popular.
● Experiències traumàtiques i adversitats en la infància..
● Manifestacions i Tipus de Violència i Agressivitat.
● Conseqüències a curt i llarg termini.
● Problemes d’adaptació social i relacions interpersonals.
● Risc de perpetuació de la violència en la vida adulta.
● Conseqüències legals i repercussions socials.
● Identificació de possibles trastorns o condicions subjacents.

Segon bloc: 1h 15 min Escala d’agitació i desescalada verbal

● Escala d’Agitació, Concepte i utilitat.
● Importància de l’avaluació del nivell d’agitació en situacions de crisis.
● Nivells de l’escala d’agitació i les seves característiques.
● Estratègies de Desescalada Verbal.
● Entrenament en Desescalada Verbal.
● Estratègies per a abordar la ira en un entorn grupal.
● Registre i documentació de la intervenció en situacions de crisis.
● Identificació d’àrees de millora en el maneig de crisi.

METODOLOGIA:

La impartició d’aquest curs es farà a través d’aula virtual (plataforma zoom) i la seva metodologia d’ensenyament inclourà els següents aspectes:

● Interacció interactiva entre el formador i els participants.
● Activitats per a l’avaluació d’aprenentatge de contingut teòric.
● Ús de material didàctic imprès i/o plantilles per a l’estudi del contingut teòric.
● Aprenentatge basat en la reflexió.

ACTIVITATS:

● Test previs d’autoconeixement.
● Avaluacions de coneixements i conceptes del contingut.
● Exposició de casos viscuts pels professionals.
● Brainstorming.

AVALUACIÓ:

● Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.

INSCRIPCIÓ:

Per iniciar el procés d’inscripció o accedir a una formació, és fonamental seguir tots els passos detallats al
manual. Complir amb cadascun d’ells garanteix que la sol·licitud s’enviï correctament o que es pugui accedir a la
formació desitjada. Segueix cada pas amb atenció per assegurar una gestió eficient del procés de formació.

DIRECTRIUS:

Els recordem la importància de la puntualitat. El registre d’assistència (presencial) es realitzarà en els primers 5 minuts de classe per a evitar interrupcions posteriorment.

És important esmentar que, per a bonificar el curs, Fundae exigeix una assistència mínima del 80% de les hores totals de formació. En finalitzar la formació, se’ls lliurarà un qüestionari de qualitat que hauran de completar i entregar al professorat, el qual també és necessari per a bonificar la formació.

CERTIFICAT:

Als participants que hagin complert el 80% d’assistència, se’ls enviarà el diploma adjunt a través del correu electrònic corporatiu. També podran visualitzar la formació realitzada i descarregar el diploma des de l’Àrea personal / Portal de l’Empleat/Els meus documents/Altres documents. Desplegable titulacions.

Per a qualsevol qüestió o aclariment, no dubtin a contactar amb nosaltres a través de formacio@gentis.org