INTRODUCCIÓ A LES PRÁCTIQUES RESTAURATIVES – 12 hores

OBJECTIUS GENERALS:

 • Comprendre els Principis Fonamentals: Identificar i comprendre els principis fonamentals i valors ètics que sustenten les pràctiques restauratives.
 • Distingir Models i Enfocaments: Reconèixer i diferenciar entre els diversos models i enfocaments de pràctiques restauratives, com a cercles restauratius, mediació i conferències restauratives.
 • Aplicar en Diversos Contextos: Demostrar com les pràctiques restauratives poden ser aplicades efectivament en diversos contextos, inclosos els sistemes educatiu, penal, laboral, i comunitari.
 • Desenvolupar Habilitats de Facilitació: Adquirir i millorar les habilitats necessàries per a facilitar diàlegs i processos restauratius, incloent-hi l’escolta activa, la comunicació empàtica i la resolució de conflictes.
 • Analitzar Casos d’Estudi: Analitzar estudis de cas reals per a entendre com s’implementen les pràctiques restauratives en situacions específiques i avaluar la seva efectivitat.
 • Promoure la Inclusió i l’Equitat: Fomentar una comprensió de com les pràctiques restauratives poden promoure la inclusió social, l’equitat i el respecte per la diversitat.
 • Avaluar l’Efectivitat de les Pràctiques Restauratives: Aprendre a mesurar i avaluar l’efectivitat de les pràctiques restauratives mitjançant indicadors específics i mètodes d’avaluació.
 • Implementar Pràctiques Restauratives en l’Àmbit Laboral: Capacitar als participants per a implementar estratègies restauratives en l’àmbit laboral, millorant la comunicació i la resolució de conflictes.
 • Contribuir al Benestar Comunitari: Comprendre el paper de les pràctiques restauratives en l’enfortiment de la cohesió social i el benestar de la comunitat.
 • Gestionar el Canvi i el Desenvolupament Personal: Motivar als participants a reflexionar sobre el seu propi desenvolupament personal i professional a través de la implementació de pràctiques restauratives en la seva vida diària.
 • Promoure la Salut Mental i el Suport Emocional: Reconèixer la importància de les pràctiques restauratives en la promoció de la salut mental i el suport emocional per a víctimes i ofensors.

CONTINGUTS:

Durada: 12 hores

Mòdul 1: FONAMENTS I APLICACIÓ DE LES PRÀCTIQUES RESTAURATIVES EN LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES (3 HORES)

Primer bloc: 1h 30 min Fonaments de les Pràctiques Restauratives

Història i Orígens: Exploració de les arrels històriques i culturals.
Principis Bàsics: Els fonaments teòrics que sostenen les pràctiques.
Models i Enfocaments: Diferents models com a cercles restauratius, mediació i conferències.
Ètica i Valors: Els valors ètics que guien les pràctiques.
Efectivitat de les Pràctiques Restauratives: Estudis de cas i anàlisi de recerca.
Comparació amb el Sistema Tradicional de Justícia: Diferències i avantatges.
Implementació en Diversos Contextos: Educació, justícia, treball social, etc.
Formació i Capacitació: Com aprendre i ensenyar pràctiques restauratives.
Desafiaments i Limitacions: Obstacles comuns i com superar-los.

Segon bloc: 1h 30 min Pràctiques Restauratives i Resolució de Conflictes

Teories de la Resolució de Conflictes: Fonaments teòrics rellevants.
Eines i Tècniques: Mètodes pràctics per a facilitar la resolució de conflictes.
Rols i Responsabilitats: La importància dels facilitadors i participants.
Maneig d’Emocions: Estratègies per a abordar emocions intenses durant el procés.
Construcció d’Acords Duradors: Com assegurar solucions sostenibles i satisfactòries.
Cultura de Pau i No Violència: Promoure entorns basats en el respecte i la cooperació.
Exemples Pràctics i Casos d’Estudi: Anàlisi de situacions reals.
Desafiaments Comuns i Estratègies de Superació: Identificació i maneig d’obstacles.
Formació i Desenvolupament Professional: Recursos i oportunitats per a professionals.

Mòdul 2: APLICACIONS DE LES PRÀCTIQUES RESTAURATIVES EN L’EDUCACIÓ I LA JUSTÍCIA PENAL (3 HORES)

Primer bloc: 1h 30 min Pràctiques Restauratives en l’Educació

Maneig de Conflictes a les Escoles: Estratègies i tècniques per a resoldre disputes.
Prevenció del Bullying: Programes i pràctiques per a prevenir l’assetjament escolar.
Enfortiment de la Comunitat Educativa: Crear un sentit de pertinença i respecte mutu.
Integració Curricular: Incorporar pràctiques restauratives en el currículum escolar.
Formació Docent: Capacitació de professors en l’aplicació d’aquestes pràctiques.
Impacte en el Rendiment Acadèmic: Relació entre pràctiques restauratives i acompliment escolar.
Experiències i Casos d’Estudi: Exemples reals d’implementació en escoles.
Avaluació i Monitoratge: Mètodes per a mesurar l’efectivitat de les pràctiques en l’àmbit educatiu.
Desafiaments Específics i Solucions: Reptes particulars en l’entorn educatiu i com abordar-los.

Segon bloc: 1h 30 min Pràctiques Restauratives en la Justícia Penal

Programes de Mediació Víctima-Infractor: Descripció i avaluació de programes existents.
Conferències de Grup Familiar: Com funcionen i quin és el seu impacte.
Rehabilitació i Reintegració d’Ofensors: Estratègies per a fer costat als infractors en la seva reintegració.
Justícia Juvenil Restaurativa: Aplicació específica en menors d’edat.
Participació de la Comunitat: El rol de la comunitat en el procés restauratiu.
Desafiaments en la Implementació: Barreres i solucions en el sistema de justícia penal.
Impacte en la Reducció de la reincidència: Anàlisi de com les pràctiques restauratives poden reduir la reincidència.
Formació per a Professionals de la Justícia: Desenvolupament d’habilitats específiques per a la justícia restaurativa.
Casos d’Èxit i Lliçons Apreses: Exemples reals i recomanacions per a la pràctica.

Mòdul 3: SALUT MENTAL I APLICACIÓ EN CENTRES RESIDENCIALS DE LES PRÀCTIQUES RESTAURATIVES

Primer bloc: 1h 30 min Pràctiques Restauratives i Salut Mental

Suport a Víctimes i Ofensors: El paper de les pràctiques restauratives en la recuperació emocional.
Teràpia Restaurativa: Integració de principis restauratius en la teràpia psicològica.
Impacte en la Salut Mental de la Comunitat: Efectes a nivell comunitari i social.
Prevenció del Suïcidi i Autolesions: Com les pràctiques restauratives poden contribuir a la prevenció.
Resiliència i Recuperació: Fomentar la resiliència a través de pràctiques restauratives.
Formació per a Professionals de la Salut Mental: Capacitació específica en l’àmbit de la salut mental.
Casos d’Estudi i Experiències: Exemples d’aplicació en contextos de salut mental.
Desafiaments en la Pràctica Clínica: Reptes específics i com abordar-los.
Estratègies de Suport i Recursos: Eines i recursos disponibles per a professionals i pacients.

Segon bloc: 1h 30 min Pràctiques Restauratives en Centres Residencials

Introducció a les Pràctiques Restauratives en el Context Residencial: Com es poden aplicar per a millorar la convivència i el benestar.
Maneig de Conflictes i Resolució: Tècniques específiques per a resoldre disputes entre residents o entre residents i personal.
Enfortiment de la Comunitat Residencial: Estratègies per a construir una comunitat més forta i unida.
Programes de Mediació entre Residents: Implementació de programes de mediació.
Capacitació del Personal en Pràctiques Restauratives: Programes de formació per al personal.
Desenvolupament de Polítiques Restauratives a Nivell Institucional: Creació i aplicació de polítiques que promoguin pràctiques restauratives.
Avaluació i Seguiment de l’Impacte: Mètodes per a mesurar l’efectivitat de les pràctiques implementades.
Integració de Famílies en el Procés Restauratiu: Involucrar a les famílies dels residents en les pràctiques restauratives.
Desafiaments i Oportunitats Específiques dels Centres Residencials: Anàlisi dels reptes i com superar-los.

Mòdul 4: PRÀCTIQUES RESTAURATIVES EN L’ÀMBIT LABORAL I BENESTAR COMUNITARI (3 HORES)

Primer bloc: 1h 30 min: Aplicació en l’Àmbit Laboral

Cultura Organitzacional i Pràctiques Restauratives: Integrar els principis restauratius en la cultura de l’empresa.
Resolució de Conflictes en el Treball: Estratègies específiques per a l’entorn laboral.
Millora de la Comunicació i Relacions Interpersonals: Tècniques per a enfortir l’equip.
Maneig de l’Estrès i Benestar Emocional: Promoure un ambient de treball saludable.
Desenvolupament de Lideratge Restauratiu: Formar líders amb enfocament en pràctiques restauratives.
Casos d’Èxit en Empreses: Exemples d’implementació efectiva.
Avaluació de l’Impacte en el Clima Laboral: Mètodes per a mesurar canvis i millores.
Formació i Capacitació d’Empleats: Programes educatius per al personal.
Desafiaments i Estratègies d’Implementació: Com superar obstacles en l’àmbit laboral.

Segon bloc: 1h 30 min Pràctiques Restauratives i Benestar Comunitari

Enfortiment de la Cohesió Social: Com les pràctiques restauratives promouen la unitat comunitària.
Prevenció del Delicte i la Violència: Estratègies per a reduir la criminalitat a través de la restauració.
Participació Ciutadana i Apoderament: Fomentar la participació activa en la millora comunitària.
Desenvolupament Sostenible i Pràctiques Restauratives: Integració d’objectius de desenvolupament sostenible.
Xarxes de Suport i Solidaritat Comunitària: Crear i mantenir xarxes de suport efectives.
Casos d’Èxit i Models a Seguir: Exemples inspiradors de comunitats que han implementat pràctiques restauratives.
Avaluació de Necessitats i Recursos Comunitaris: Eines per a identificar i respondre a necessitats locals.
Formació Comunitària i Tallers: Organitzar esdeveniments educatius i de capacitació per a la comunitat.
Desafiaments Específics en la Comunitat i Estratègies de Solució: Abordar problemes únics amb enfocaments restauratius.

METODOLOGIA:

La impartició d’aquest curs és de manera presencial i la seva metodologia d’ensenyament inclourà els següents aspectes:

Interacció interactiva entre el formador i els participants.
Activitats per a l’avaluació d’aprenentatge de contingut teòric.
Ús de material didàctic imprès i/o plantilles per a l’estudi del contingut teòric.
Aprenentatge basat en la reflexió.

ACTIVITATS:

Test previs d’autoconeixement.
Avaluacions de coneixements i conceptes del contingut.
Exposició de casos viscuts pels professionals.
Brainstorming.

AVALUACIÓ:

Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.

INSCRIPCIÓ:

Per iniciar el procés d’inscripció o accedir a una formació, és fonamental seguir tots els passos detallats al
manual. Complir amb cadascun d’ells garanteix que la sol·licitud s’enviï correctament o que es pugui accedir a la
formació desitjada. Segueix cada pas amb atenció per assegurar una gestió eficient del procés de formació.

DIRECTRIUS:

Els recordem la importància de la puntualitat. El registre d’assistència (presencial) es realitzarà en els primers 5 minuts de classe per a evitar interrupcions posteriorment.

És important esmentar que, per a bonificar el curs, Fundae exigeix una assistència mínima del 80% de les hores totals de formació. En finalitzar la formació, se’ls lliurarà un qüestionari de qualitat que hauran de completar i entregar al professorat, el qual també és necessari per a bonificar la formació.

CERTIFICAT:

Als participants que hagin complert el 80% d’assistència, se’ls enviarà el diploma adjunt a través del correu electrònic corporatiu. També podran visualitzar la formació realitzada i descarregar el diploma des de l’Àrea personal / Portal de l’Empleat/Els meus documents/Altres documents. Desplegable titulacions.

Per a qualsevol qüestió o aclariment, no dubtin a contactar amb nosaltres a través de formacio@gentis.org