INTRODUCCIÓ A SUPORT CONDUCTUAL POSITIU – 15 hores

OBJECTIUS GENERALS:

  • Comprendre els principis fonamentals del suport conductual positiu, incloent-hi les seves bases teòriques i filosòfiques, per a aplicar-los efectivament en diferents entorns.
  • Desenvolupar habilitats per a realitzar anàlisis funcionals del comportament, permetent la identificació precisa de les funcions del comportament desafiador i la selecció d’estratègies d’intervenció apropiades.
  • Capacitar als participants en el disseny i implementació d’estratègies d’intervenció primerenca i reforçament positiu per a promoure comportaments adaptatius i reduir els comportaments desafiadors.
  • Ensenyar tècniques per al desenvolupament i enfortiment d’habilitats socials i emocionals
  • Instruir sobre la planificació i implementació de plans de suport conductual individualitzats
  • Fomentar la col·laboració efectiva amb famílies, professionals i comunitats,
  • Promoure l’ús ètic i reflexiu del suport conductual positiu
  • Incorporar l’ús de tecnologies i recursos digitals en la pràctica del suport conductual positiu
  • Desenvolupar habilitats de lideratge i gestió de programes en suport conductual positiu,
  • Fomentar el compromís amb la millora contínua i el desenvolupament professional en el camp del suport conductual positiu.


CONTINGUTS:

Durada: 15 hores

Mòdul 1: FONAMENTS DEL SUPORT CONDUCTUAL POSITIU (3 HORES)

Primer bloc: 1h 30 min Introducció al Suport Conductual Positiu

Definició i principis fonamentals.
Història i evolució del suport conductual positiu.
Importància en l’educació i teràpia.
Diferències entre el suport conductual positiu i altres enfocaments.
Models teòrics subjacents.
Beneficis del suport conductual positiu.
Desafiaments i crítiques.
Aplicacions en diferents contextos.

Segon bloc: 1h 30 min Comprenent el Comportament

Anàlisi funcional del comportament.
Identificació d’antecedents i conseqüències.
Comportaments desafiadors: causes i factors de risc.
El cicle del comportament.
Eines i tècniques d’observació.
Interpretació de dades conductuals.
Casos pràctics d’anàlisis de comportament.
Estratègies per a documentar i monitorar comportaments.

Mòdul 2: ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ I REFORÇAMENT POSITIU (3 HORES)

Primer bloc: 1h 30 min Estratègies d’Intervenció Primerenca

Identificació i senyals d’alerta primerenca.
Prevenció de comportaments desafiadors.
Establiment de rutines positives.
Ús de senyals visuals i suports.
Tècniques de modelatge i assaig conductual.
El paper de les habilitats de comunicació.
Intervencions basades en la família i la comunitat.
Avaluació i seguiment de les intervencions.

Segon bloc: 1h 30 min Tècniques de Reforçament Positiu

Principis del reforçament positiu.
Diferències entre reforçament positiu i negatiu.
Estratègies d’implementació en diferents contextos.
Disseny de sistemes d’economia de fitxes.
Ús d’elogis i recompenses efectives.
Casos d’estudi i exemples pràctics.
Reptes comuns i com superar-los.
Monitoratge i ajust de les estratègies de reforçament.

Mòdul 3: HABILITATS SOCIALS I PLANIFICACIÓ DE SUPORT INDIVIDUALITZAT
(3 HORES)

Primer bloc: 1h 30 min Desenvolupament d’Habilitats Socials i Emocionals

Importància de les habilitats socials i emocionals.
Tècniques per a ensenyar habilitats socials.
Foment de l’empatia i la comprensió emocional.
Estratègies per a manejar la frustració i la ira.
El paper dels jocs i activitats grupals.
Intervencions específiques per a diferents edats.
Creació d’un ambient d’aprenentatge inclusiu.
Avaluació de progressos en habilitats socials i emocionals.

Segon bloc: 1h 30 min Planificació de Suport Individualitzat

Desenvolupament de plans de suport conductual individualitzats.
Col·laboració amb famílies i professionals.
Estratègies de personalització segons les necessitats de l’individu.
Incorporació d’interessos i motivacions personals.
Ús de tecnologia en el suport conductual.
Casos pràctics i estudi de plans reeixits.
Revisions i ajustos del pla de suport.
Documentació i seguiment del progrés.

Mòdul 4: APLICACIONS ESPECÍFIQUES I AVALUACIÓ DE PROGRAMES
(3 HORES)

Primer bloc: 1h 30 min Suport Conductual en Centres Residencials i Centres de Salut Mental

Entenent els entorns residencials i de salut mental.
Avaluació de necessitats individualitzades.
Desenvolupament de plans de suport conductual individualitzats.
Tècniques d’intervenció en crisi.
Promoció de l’autonomia i l’autogestió.
Entrenament i suport al personal.
Col·laboració amb famílies i xarxes de suport.
Ús de la tecnologia en el suport conductual.
Supervisió i avaluació de programes.
Ètica i consideracions legals.

Segon bloc: 1h 30 min Avaluació i Monitoratge de Programes

Mètodes d’avaluació del comportament i l’aprenentatge.
Ús de tecnologia en l’avaluació i monitoratge.
Indicadors clau de rendiment i èxit.
Retroalimentació constructiva i contínua.
Anàlisi de dades per a la presa de decisions informades.
Estratègies per al seguiment a llarg termini.
Ajustos i modificacions basats en l’avaluació.
Estudis de cas sobre avaluacions efectives.

Mòdul 5: AVANÇANT EN EL SUPORT CONDUCTUAL POSITIU

Primer bloc: 45 min Aplicacions Avançades del Suport Conductual Positiu

Innovacions en el camp del suport conductual.
Suport conductual positiu en entorns digitals i en línia.
Estratègies avançades per a la inclusió social i educativa.
Integració del suport conductual positiu en programes de benestar general.

Segon bloc: 45 min Col·laboració Interdisciplinària i Xarxes de Suport

Foment de la col·laboració entre professionals de diferents disciplines.
Construcció i gestió d’equips interdisciplinaris efectius.
Desenvolupament de comunitats de pràctica en suport conductual positiu.
Paper de les xarxes de suport en la implementació d’estratègies conductuals.

Tercer bloc: 45 min Compromís amb la Millora Contínua i la Innovació

Estratègies per a l’avaluació contínua i el desenvolupament professional.
Implementació de tecnologies emergents en el suport conductual.
Casos d’estudi sobre innovació i millora en suport conductual positiu.
Desenvolupament de programes de mentoria i lideratge en suport conductual.

Quart bloc: 45 min Ètica Professional i Desafiaments en el Suport Conductual

Navegant per dilemes ètics en el suport conductual positiu.
Garantia de la dignitat i els drets dels individus en la pràctica.
Estratègies per a manejar desafiaments legals i de polítiques.

METODOLOGIA:

La impartició d’aquest curs és de manera presencial i la seva metodologia d’ensenyament inclourà els següents aspectes:

Interacció interactiva entre el formador i els participants.
Activitats per a l’avaluació d’aprenentatge de contingut teòric.
Ús de material didàctic imprès i/o plantilles per a l’estudi del contingut teòric.
Aprenentatge basat en la reflexió.

ACTIVITATS:

Test previs d’autoconeixement.
Avaluacions de coneixements i conceptes del contingut.
Exposició de casos viscuts pels professionals.
Brainstorming.

AVALUACIÓ:

Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.