PNL I COMUNICACIÓ – 21 hores

OBJECTIUS GENERALS:

 • Comprendre els principis fonamentals de la comunicació i la seva importància en diversos contextos personals i professionals.
 • Identificar i aplicar tècniques efectives de comunicació verbal i no verbal per a millorar la interacció interpersonal.
 • Desenvolupar habilitats d’escolta activa i empatia per a una comunicació més efectiva i significativa.
 • Comprendre els conceptes bàsics de la Programació Neurolingüística (PNL) i la seva aplicació en la comunicació i el lideratge.
 • Aplicar tècniques de PNL per a millorar la comunicació, resoldre conflictes i gestionar emocions en diferents contextos.
 • Desenvolupar habilitats de lideratge efectiu mitjançant l’aplicació d’estratègies de comunicació i tècniques de PNL.
 • Identificar i superar creences limitants per a promoure un creixement personal i professional.
 • Utilitzar el model DISC per a comprendre i adaptar-se a diferents estils de comportament en la comunicació i el lideratge.
 • Aplicar estratègies de persuasió ètica basades en la PNL per a influir positivament en els altres.
 • Millorar l’autoconsciència i la intel·ligència emocional per a un lideratge més efectiu i una comunicació més empàtica.
 • Desenvolupar habilitats de resolució de problemes i presa de decisions utilitzant tècniques de PNL i comunicació efectiva.
 • Integrar conceptes i habilitats apreses per a aplicar-les de manera pràctica en diversos contextos personals i professionals.

CONTINGUTS:

Durada: 21 hores

Mòdul 1: FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ (3 HORES)

Primer bloc: 1h 30 min Principis Bàsics de la comunicació

Definició de comunicació.
Elements del procés de comunicació.
Tipus de comunicació: verbal i no verbal.
Barreres en la comunicació.
Importància de la comunicació efectiva.
Habilitats d’escolta activa.

Segon bloc: 1h 30 min Comunicació Interpersonal

Concepte de comunicació interpersonal.
Millorar l’empatia en la comunicació.
Tècniques per a la comunicació assertiva.
Maneig de conflictes en la comunicació.
Estils de comunicació.
Entrenament assertiu.

Mòdul 2: INTRODUCCIÓ A LA PNL (3 HORES)

Primer bloc: 1h 30 min Principis i Conceptes Fonamentals

Definició i origen de la PNL.
Principis bàsics de la PNL.
Mapes i filtres perceptius.
La importància del llenguatge en la PNL.
Creences limitants i potenciadores.
Modelatge de l’excel·lència.

Segon bloc: 1h 30 min Aplicacions Pràctiques de la PNL

Ancoratges i la seva aplicació en la vida quotidiana.
Ús de la PNL en la persuasió i la influència.
Estratègies per al canvi personal.
Tècniques per a la gestió emocional.
PNL en la resolució de problemes.
Integració de la PNL en l’àmbit laboral.

Mòdul 3: COMUNICACIÓ AVANÇADA I LIDERATGE: EINES PER A L’ÈXIT
(3 HORES)

Primer bloc: 1h 30 min Comunicació Interpersonal Avançada

Intel·ligència emocional en la comunicació.
Gestió de conflictes interpersonals.
Comunicació no violenta.
Tècniques per a la negociació efectiva.
Comunicació en relacions personals i de parella.
Comunicació en equips de treball i lideratge.

Segon bloc: 1h 30 min Comunicació Efectiva en el Lideratge:

Habilitats de comunicació per a líders.
Influència del llenguatge en el lideratge.
Construcció d’equips mitjançant la comunicació.
Feedback efectiu en el lideratge.
Motivació i comunicació en el lideratge.
Comunicació per a la resolució de problemes en equips.
Delegació efectiva i comunicació.
Lideratge transformacional i la seva relació amb la comunicació.

Mòdul 4: PNL AVANÇADA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL (3 HORES)

Primer bloc: 1h 30 min PNL Avançada

Submodalitats en la PNL.
Canvi de creences limitants amb PNL.
Metaprogramas i la seva influència en la comunicació.
Treball amb parts en la PNL.
Patrons de llenguatge en la PNL.
Programació mental positiva amb PNL.

Segon bloc: 1h 30 min PNL en l’Àmbit Professional

Tècniques de motivació i compromís en el treball.
PNL en la gestió del temps i la productivitat.
Comunicació efectiva en equips de treball.
Gestió del canvi i adaptació utilitzant PNL.
PNL per al desenvolupament de la intel·ligència emocional en el treball.

Mòdul 5: COMUNICACIÓ NO VERBAL I PERSUASIÓ AMB PNL (3 HORES)

Primer bloc: 1h 30 min Comunicació No Verbal i PNL

microexpressions i la seva interpretació.
Postures corporals i el seu significat en la comunicació.
Gestos i moviments corporals en la PNL.
Influència del to de veu en la comunicació.
Ús de la mirada en la comunicació efectiva.
Detectar mentides amb PNL i llenguatge corporal.
Sincronització i rapport no verbal en la PNL.
PNL per a millorar la comunicació no verbal.

Segon bloc: 1h 30 min Comunicació Persuasiva amb PNL

Estratègies d’influència i persuasió.
Ús del llenguatge hipnòtic en la comunicació persuasiva.
Persuasió amb storytelling i PNL.
Tècniques de persuasió basades en l’empatia.
Utilització de metàfores persuasives en la comunicació.
Ancoratges i persuasió en la PNL.
Estructura de les presentacions persuasives.
Aplicació ètica de la persuasió amb PNL.

Mòdul 6: PNL EN LA VIDA PERSONAL (3 HORES)

Primer bloc: 1h 30 min Desenvolupament Personal amb PNL

Establiment de metes personals amb PNL.
Superació de creences limitants en la vida personal.
Millora de l’autoestima i la confiança amb PNL.
Gestió de l’estrès i l’ansietat utilitzant tècniques de PNL.
Desenvolupament d’habilitats socials i relacions interpersonals.
Foment del benestar emocional amb PNL.

Segon bloc: 1h 30 min PNL per al Creixement Personal

Exploració i canvi de patrons de comportament amb PNL.
Aplicació de la visualització creativa i el modelatge en la vida personal.
Treball amb emocions i estats interns utilitzant PNL.
Millora de la comunicació personal i l’empatia amb PNL.
Aplicació de la PNL per a resoldre problemes personals i prendre decisions.
Integració de la PNL en la vida diària per a un creixement personal continu.

Mòdul 7: PNL I MODEL DISC: OPTIMITZANT LA INTERACCIÓ I COMUNICACIÓ
(3 HORES)

Primer bloc: 1h 30 min Millors Tècniques de PNL i Aplicacions

Ancoratges: Tècnica de PNL per a associar estats emocionals amb estímuls específics.
Reframing: Estratègia de PNL per a canviar la percepció d’una situació.
Metamodelo del llenguatge: Eina de PNL per a aclarir la comunicació i descobrir creences subjacents.
Swish Pattern: Tècnica de PNL per a canviar hàbits no desitjats.
Visualització Creativa: Mètode de PNL per a aconseguir metes i objectius a través de la imaginació.
Tècnica del Collage: Exercici de PNL per a visualitzar desitjos i aspiracions personals.

Segon bloc: 1h 30 min Model de Comunicació DISC

Introducció al model DISC i els seus components: Dominància, Influència, Estabilitat, i Compliment.
Descripció dels diferents estils de comportament segons el model DISC.
Aplicacions pràctiques del model DISC en la comunicació interpersonal i professional.
Eines per a identificar i adaptar-se als estils de comportament DISC.
Millora de la comunicació i les relacions utilitzant el model DISC.
Integració del model DISC amb altres eines de comunicació i desenvolupament personal.

METODOLOGIA:

La impartició d’aquest curs és de manera presencial i la seva metodologia d’ensenyament inclourà els següents aspectes:

Interacció interactiva entre el formador i els participants.
Activitats per a l’avaluació d’aprenentatge de contingut teòric.
Ús de material didàctic imprès i/o plantilles per a l’estudi del contingut teòric.
Aprenentatge basat en la reflexió.

ACTIVITATS:

Test previs d’autoconeixement.
Avaluacions de coneixements i conceptes del contingut.
Exercicis d’aplicació durant la formació.
Brainstorming.

AVALUACIÓ:

Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.

INSCRIPCIÓ:

Per iniciar el procés d’inscripció o accedir a una formació, és fonamental seguir tots els passos detallats al
manual. Complir amb cadascun d’ells garanteix que la sol·licitud s’enviï correctament o que es pugui accedir a la
formació desitjada. Segueix cada pas amb atenció per assegurar una gestió eficient del procés de formació.

DIRECTRIUS:

1. Descàrrega de l’aplicació Zoom:Recomanem que descarreguin l’aplicació Zoom abans de l’inici del curs per a evitar problemes de connexió i facilitar l’accés a l’enllaç o al curs de manera més fàcil.

2. Registre d’assistència:Per a comptabilitzar el temps de connexió del curs, utilitzarem els informes proporcionats per Zoom. Per aquesta raó, és vital que en ingressar en l’enllaç per a accedir a la classe, escriguin bé els seus noms. Aquesta informació ens permet registrar l’existència del temps de connexió de cada sessió.

3. Aprovació del curs:L’aprovació del curs es basarà en el temps de connexió registrat per cada sessió. Aquells que completin el 80% de la connexió seran considerats aprovats.

4. Qüestionari d’avaluació:Una vegada finalitzat el curs, rebran adjunt en aquest correu el qüestionari d’avaluació. Els sol·licitem que ho completin únicament després de finalitzar el curs i l’enviïn a formacion@gentis.org Aquest document és essencial per a poder bonificar la formació.

5. Certificat de participació: Aquells que completin el 80% de la connexió del curs rebran el certificat de participació per correu electrònic. També podran visualitzar la formació realitzada i descarregar el diploma des de l’Àrea personal / Portal de l’Empleat/Els meus documents/Altres documents. Desplegable titulacions.

Per a qualsevol qüestió o aclariment, no dubtin a contactar amb nosaltres a través de formacio@gentis.org