TÈCNIC CAIXA SORRA (Introducció al Sandplay) – 15 hores

Formació adaptada a treballadors participants de FASI i INFÀNCIA I FAMÍLIA

OBJECTIUS GENERALS:

La present proposta formativa se centra a oferir una introducció a la tècnica de la caixa de sorra
«Sandplay» perquè les persones participants puguin acostar-se a la utilització d’aquesta eina
terapèutica.

Els objectius de la formació són:

 Oferir una mirada introductòria al Sandplay.
 Conèixer els orígens del Sandplay i la seva història.
 Tenir unes nocions bàsiques per poder començar a experimentar amb aquesta eina.
 Profunditzar en els aspectes teòrics principals del Sandplay.
 Practicar i vivenciar personalment la seva utilitat.
 Tenir un marc clar de com es desenvolupa una sessió de Sandplay.
 Conèixer quins són els materials necessaris per poder utilitzar-la.

CONTINGUTS:

PRIMERA SESSIÓ
Inici del curs i roda de presentación 9:30 h – 10 h
Tema 1. Què és el Sandplay? 10 h – 10:30 h
Tema 2. Història del Sandplay 10:30 h – 11:30 h
Tema 3. Procés d’una sessió de Sandplay 11:30 h – 12 h
Descans 12 h – 12:10 h
Pràctica de Sandplay 1 12:10 h – 13:30 h
Roda d’intercanvi 13:30 h – 13:45 h
Anàlisis de Casos 13:45 h – 14:30 h

SEGONA SESSIÓ
Pràctica de Sandplay 2 9:30 h – 11 h
Roda d’intercanvi 11 h – 11:15 h
Tema 4. Jung, l’inconscient i els arquetips 11:15 h – 12 h
Descans 12 h – 12:10 h
Tema 4. Jung, l’inconscient i els arquetips 12:10 h – 13 h
Tema 5. Material necessari per a les sessions de
Sandplay 13 h – 13:30 h
Anàlisis de casos 13:30 h – 14:30 h

TERCERA SESSIÓ
Pràctica de Sandplay 3 9:30 h – 11 h
Roda d’intercanvi 11 h – 11:15 h
Tema 6. Sandplay i les etapes de
desenvolupament 11:15 h – 12 h
Descans 12 h – 12:10 h
Tema 6. Sandplay i les etapes de
desenvolupament 12 h – 13 h
Preguntes i dubtes 13 h – 13:45 h
Dinàmica de tancament 13:45 h – 14:30 h

METODOLOGIA:

La proposta metodològica parteix de la integració teoricopràctica dels continguts a treballar i de
l’eina estudiada, cosa que permet als professionals participar de manera activa en la formació a
partir de la seva experiència i pràctica amb el Sandplay.
També es contemplen espais de reflexió i anàlisis de casos on es podrà profunditzar d’una forma
més pràctica i reflexiva, això permetrà tenir no només l’experiència pròpia amb l’eina sinó l’estudi i
anàlisis de casos reals.
L’abordatge grupal permet l’aprenentatge a partir de compartir les experiències personals,
preocupacions, observacions, dubtes… i així poder aprendre els uns dels altres.

La metodologia contempla:
 Formació teòrica.
 Formació pràctica.
 Anàlisis de casos.
 Espais de reflexió grupal.
 Dinàmiques grupals.

ACTIVITATS :

Activitats que es duran a terme a la formació:

 Continguts teòrics: Aquest apartat s’específica amb més detall al programa del curs.
Els continguts teòrics es treballaran a través de l’exposició teòrica dels temes acordats amb l’ajuda
d’un powerpoint.

 Pràctica de Sandplay: Es faran un total de 3 pràctiques de Sandplay, que s’estructuraran de la
següent manera: es faran grups de 3 alumnes on cada una d’elles ocuparà diferents rols:
observadora, terapeuta i pacient. Es definirà a l’inici qui ocuparà cada rol i es començarà la
pràctica. Cadascuna, quan li toqui fer de pacient, realitzarà una caixa de sorra amb
l’acompanyament d’una terapeuta i una observadora. Tindran 20 minuts per a la realització de la
caixa.
Aquesta activitat els permet vivenciar directament els beneficis del Sandplay i així poder tenir una
experiència personal abans d’acompanyar des del rol professional. També els permet recrear el rol
del terapeuta i practicar. Finalment, el rol d’observadora permet observar i profunditzar en la
tècnica i els beneficis d’aquesta.


 Anàlisis de casos: Es presentarà a través del powerpoint un cas real on es compartirà una breu
anamnesi, dades importants i motiu de consulta. Es mostraran diferents caixes de sorra del procés
de l’infant o adolescent i es pensaran conjuntament amb el grup de professionals.
En algun altre cas es mostraran només les caixes i seran les participants qui hauran de fer hipòtesis
sobre el cas presentat.

EVALUACIÓ:

● Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.

INSCRIPCIÓ:

Per iniciar el procés d’inscripció o accedir a una formació, és fonamental seguir tots els passos detallats al
manual. Complir amb cadascun d’ells garanteix que la sol·licitud s’enviï correctament o que es pugui accedir a la
formació desitjada. Segueix cada pas amb atenció per assegurar una gestió eficient del procés de formació.

DIRECTRIUS:

Els recordem la importància de la puntualitat. El registre d’assistència (presencial) es realitzarà en els primers 5 minuts de classe per a evitar interrupcions posteriorment.

És important esmentar que, per a bonificar el curs, Fundae exigeix una assistència mínima del 80% de les hores totals de formació. En finalitzar la formació, se’ls lliurarà un qüestionari de qualitat que hauran de completar i entregar al professorat, el qual també és necessari per a bonificar la formació.

CERTIFICAT:

Als participants que hagin complert el 80% d’assistència, se’ls enviarà el diploma adjunt a través del correu electrònic corporatiu. També podran visualitzar la formació realitzada i descarregar el diploma des de l’Àrea personal / Portal de l’Empleat/Els meus documents/Altres documents. Desplegable titulacions.

Per a qualsevol qüestió o aclariment, no dubtin a contactar amb nosaltres a través de formacio@gentis.org