TÈCNIQUES BÀSIQUES D’ASSISTÈNCIA A PERSONES EN SALUT MENTAL – 15 hores

OBJECTIUS GENERALS

   •  Identificar el model biopsicosocial de la salut mental, així com analitzar-ne la importància en el benestar general de les persones.

   •  Distingir els principals trastorns mentals que afecten la salut mental de les persones.

   •  Identificar i aplicar tècniques auxiliars d’assistència a persones amb problemes de salut mental.

CONTIGUT:

MÒDUL 1: SALUT MENTAL ( 4 h )

Identificació del concepte de salut mental.
Salut mental i projecte de vida.
Salut mental i rehabilitació psicosocial.

Descans 15 minuts

• Estigmatitzacions.

MÒDUL 2. PRINCIPALS TRASTORNS MENTALS (4 h)

Descripció dels principals trastorns de salut mental.
Trastorns psicòtics.

Descans 15 minuts

Trastorns de l’estat d’ànim.
Trastorns neuròtics.

MÒDUL 3: PRINCIPALS TRASTORNS MENTALS (4 h)

Trastorns de la personalitat.

Descans 15 minuts

Trastorns del desenvolupament.

MÒDUL 4: TÈCNIQUES D’ATENCIÓ BÀSICA EN SALUT MENTAL (3 h)

Explicació de les pautes d’intervenció i atenció auxiliar en salut mental.
Tècniques d’intervenció directa.
Tècniques de suport.
Tècniques d’orientació.

Descans 15 minuts

Supervisió de casos

METODOLOGIA:

La metodologia de la part teòrica integra un conjunt de mètodes que estan orientats cap a la transmissió del saber (adquisició de coneixements) i el saber fer (adquisició d’habilitats i d’experiència).

Així doncs, utilitzarem el mètode expositiu participatiu per transferir als alumnes els continguts teòrics del curs, i incorporarem espais per a la participació i la intervenció de l’estudiant mitjançant activitats de curta durada a l’aula, com per exemple: preguntes directes, exposicions dels estudiants sobre diversos temes, etc..

També farem servir el mètode demostratiu, l’alumnat a través d’exemples pràctics imitarà la tasca realitzada pels docents o persona experta. Aquesta part més teòrica es reforça amb l’ús de les noves tecnologies aplicades a l’aula: presentacions, vídeos, visites a pàgines web, etc.

En la part pràctica, la metodologia serà expositiva i demostrativa. El/la formador/a proposarà exercicis pràctics, perquè siguin resolts per grups de treball. En finalitzar la pràctica es farà una exposició comuna, durant la qual l’alumnat pot sol·licitar aclariments. El personal docent resumirà les conclusions.

RECURSOS DISPONIBLES PER L’ALUMNAT:

Power point
Audiovisuals
Articles i documents d’interès

ACTIVITATS:

Lectura de documentació
Debat
Casos pràctics
Avaluació de continguts

AVALUACIÓ:

Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes.