TÈCNIQUES DE MANEIG EN LA COMUNICACIÓ VERBAL DAVANT UNA SITUACIÓ POTENCIALMENT VIOLENTA – 9 HORES

OBJECTIUS GENERALS:

 • Desenvolupar habilitats de comunicació verbal i no verbal per a interactuar eficaçment en situacions d’alta tensió, enfocant-se en l’ús del to, volum, i llenguatge clar i directe.
 • Comprendre i aplicar tècniques d’escolta activa i empatia com a eines clau per a facilitar una comunicació constructiva i comprensiva en contextos difícils.
 • Identificar i superar barreres de comunicació en situacions de tensió, diferenciant entre comunicació assertiva i agressiva per a triar estratègies d’interacció apropiades.
 • Reconèixer senyals d’advertiment i comportaments de risc que poden precedir a situacions potencialment violentes, utilitzant l’avaluació del context i de l’entorn per a anticipar conflictes.
 • Implementar estratègies de desescalada preliminar i verbal per a reduir la tensió i evitar l’escalada de conflictes, incloent-hi el maneig adequat de l’espai personal i l’ús efectiu de la veu.
 • Practicar principis de negociació en crisi, emprant frases i paraules clau per a desarmar conflictes sense provocar o escalar la situació.
 • Fomentar la comunicació efectiva en grups, liderant converses grupals en situacions de tensió i aplicant tècniques per a prevenir l’efecte espectador.
 • Dominar tècniques de comunicació persuasiva i assertiva, establint la diferència entre persuasió i manipulació, i desenvolupant habilitats per a influir positivament en els altres.
 • Gestionar l’estrès i l’autocura post-confrontació, reconeixent senyals d’estrès pròpies, aplicant tècniques de relaxació, i desenvolupant un pla personal d’autocura.
 • Analitzar i aplicar estratègies per al maneig del trauma i l’estrès posttraumàtic, fomentant una cultura de suport entre parells i buscant suport psicològic professional quan sigui necessari.
 • Desenvolupar resiliència personal i professional enfront de situacions de conflicte, aprenent a manejar el rebuig i la negativitat de manera constructiva i assertiva.

CONTINGUTS:

Durada: 9 hores

Mòdul 1: LA DINÀMICA DEL DIÀLEG: EINES PER A LA COMUNICACIÓ EN SITUACIONS TIBANTS (3 HORES)

Bloc 3 hores: Comunicació en Crisi: Claus per a l’Escolta i Expressió Constructiva

Elements bàsics de la comunicació verbal
Importància del to i el volum
Llenguatge clar i directe.
Ús de llenguatge neutral i no confrontativo.
Barreres de la comunicació en situacions de tensió
Comunicació assertiva vs. comunicació agressiva
El paper de l’escolta activa
L’empatia com a eina comunicativa
Interpretació de missatges verbals i subtextos
Feedback constructiu
L’impacte de les paraules en situacions d’alta tensió.
Principis d’escolta activa en contextos difícils.
Identificació d’emocions pròpies i alienes.
La influència de les emocions en la comunicació.
Com abordar la por i l’ansietat en la comunicació.
Reconeixement de les necessitats subjacents en discursos emocionals.

Mòdul 2: ANTICIPACIÓ I RESOLUCIÓ: ESTRATÈGIES PER A IDENTIFICAR I DESESCALAR CONFLICTES (3 HORES)

Primer bloc: 1h 30 min Identificació de Situacions Potencialment Violentes

Senyals d’advertiment i precursors de la violència.
Comportament verbal i no verbal de risc.
Factors desencadenants de situacions violentes.
Avaluació del context i l’entorn.
El paper de les emocions en l’escalada de conflictes.
Perfil psicològic d’individus agressius.
Impacte de factors externs (alcohol, drogues).
Estratègies de desescalada preliminar.
Ús de la comunicació per a avaluar intencions.

Segon bloc: 1h 30 min Tècniques de Desescalada Verbal

Principis de la negociació en crisi
Estratègies de desescalada efectiva
Ús de la veu per a calmar la situació
Frases i paraules clau per a desarmar conflictes
Evitar provocacions verbals
Maneig de l’espai personal i la proxemia
Redirecció de la conversa cap a solucions
Límits de la desescalada verbal
Identificar el moment de retirar-se o buscar ajuda

Mòdul 3: DIALOGAR, CONVÈNCER, RECUPERAR: CLAUS PER A L’EFICÀCIA GRUPAL I L’EQUILIBRI PERSONAL (3 HORES)

Primer bloc: 45 min Comunicació Efectiva en Grups

Dinàmiques de grup en situacions de tensió
Maneig de múltiples agressors o participants
Estratègies per a liderar la conversa grupal
Prevenció d’efecte d’espectador
Tècniques de segmentació de grups

Segon bloc: 1h 30 min Comunicació Persuasiva i Assertiva

Diferència entre persuasió i manipulació.
Tècniques per a una comunicació assertiva.
L’art de l’argumentació constructiva.
Com influir positivament en els altres.
Establiment d’objectius clars en la comunicació.
La importància de la coherència i la congruència.
Com rebutjar peticions o demandes de manera assertiva.
Estratègies per a manejar el rebuig i la negativitat.
Creació de missatges clau per a situacions difícils.

Tercer bloc: 45 min Autocura i Maneig de l’Estrès Post-Confrontació

Reconeixement dels propis límits i senyals d’estrès
Tècniques de relaxació i respiració per a la recuperació
Importància del debriefing després d’un incident
Estratègies per al maneig del trauma i l’estrès posttraumàtic
Fomentar una cultura de suport entre parells
Desenvolupament de resiliència personal i professional
Ús de suport psicològic professional quan és necessari
Prevenció de burnout en professionals exposats a conflictes
Creació d’un pla personal d’autocura